หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

บทความ เรื่องสั้น และสาระน่ารู้ ที่จะทำให้ท่านเป็น "ครูรอบรู้" ไปด้วยกัน

สอนเด็กให้ “รู้เท่าทันสื่อ”

เมื่อ : 2019-07-10 10:04:46 อ่าน : 73

 

 

ที่มาข้อมูล หนังสือ รู้เท่าทันสื่อ
จัดทำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
http://resource.thaihealth.or.th/media/knowledge/14793


“รู้เท่าทันสื่อ” คืออะไร

     การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) คือ การที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้จักตั้งคำถามว่า สิ่งนั้นจริงหรือไม่จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูล เขาต้องการสื่ออะไร หรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่

 

5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ

     1. การเปิดรับสื่อ คือ การรู้เท่าทันการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัส หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัสของเรา ซึ่งเมื่อเปิดรับแล้ว สมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ตามมา การรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกัน และความคิดจะทำให้เรารับรู้ความจริงว่า “อะไรเป็นสิ่งที่สื่อสร้างขึ้น” เป็นต้น

     2. การวิเคราะห์สื่อ คือ การแยกแยกองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่ามีวัตถุประสงค์อะไร

     3. การเข้าใจสื่อ คือ การตีความสื่อหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้ว เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอ ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนก็จะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกัน ตีความไปคนละแบบ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ พื้นที่ฐานการศึกษา คุณสมบัติในการเรียนรู้ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันมาก่อน

     4. การประเมินค่า หลังการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสื่อแล้ว เราควรประเมินค่าสิ่งที่สื่อทำเสนอว่ามีคุณภาพและคุณค่ามากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา วิธีนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ เป็นต้น

     5. การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ถึงแม้ว่าเราจะสามารถวิเคราะห์ เข้าใจ และประเมินค่าสื่อได้ แต่เราไม่สามารถออกไปจากโลกของสื่อได้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องปฏิบัติ ดังนี้ คือ

          - นำสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์

          - เลือกรับสื่อเป็น

          - สามารถส่งสารต่อได้

          - มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้

 
สอนเด็กให้รู้เท่าทันสื่อ 
 
     เด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ง่าย ผู้เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูจึงควรให้ความสำคัญต่อการรับสื่อของเด็ก และฝึกวิธีคิดให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ

       1. ฝึกนิสัยการสังเกตและตั้งคำถามกับสื่อ เราควรสนับสนุนให้เด็ก “เอ๊ะ” ก่อนแล้วค่อย “อ๋อ” ให้เกิดความสงสัยในสื่อแล้วคิดวิเคราะห์หาคำตอบก่อนจะเชื่อและคล้อยตาม เป็นสิ่งที่ช่วยฝึกการใช้สติให้ระแวดระวังและเท่าทันต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต

       2. วิเคราะห์สื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เด็กแต่ละคนจะใช้ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมและเรียนรู้มาเป็นสำคัญ เพื่อผลการวิเคราะห์ที่หลากหลายรอบด้าน จึงควรส่งเสริมให้เด็กฝึกฝนในเรื่องของการ “ฟัง” ให้ดีด้วย

       3. “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ให้ใช้เหตุผล ทุกขั้นตอนของการอธิบาย แลกเปลี่ยน นำเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ควรเป็นไปด้วยเหตุและผล จะส่งเสริมให้เกิดวุฒาภาวะขึ้นในตัวเด็ก

       4. ประเมินเจตนาและคุณค่าของสื่อ ที่สุดแล้วเด็กควรรู้ว่า สื่อนั่นมีเจตนาอะไร ต้องการอะไร และคาดหวังในเราเกิดพฤติกรรมอย่างไร รวมถึงคุณค่าของสื่อว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเด็กสามารถอ่านเจตนาและประเมินค่าสื่อได้ แปลว่าเด็กมีแนวโน้มเท่าทันสื่อ

--------------------------------------------------------------

สรุป “5 รู้” เท่าทันสื่อ

          รู้ที่ 1 ไม่มีความบังเอิญในสื่อ มีแต่ความจงใจของผู้ผลิต
          รู้ที่ 2 สื่อใช้กลวิธีต่าง ๆ ทำให้จดจำและเข้าใจตามที่สื่อต้องการ
          รู้ที่ 3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างกัน ทำให้เราอ่านสื่อขาดและรู้ทันมากยิ่งขึ้น
          รู้ที่ 4 มีค่านิยมและทัศนคติแฝงมากับสื่อด้วย
          รู้ที่ 5 เจตนาของสื่อ คือ ผลประโยชน์และอำนาจ


  


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 56
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 163,265