หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

บทความ เรื่องสั้น และสาระน่ารู้ ที่จะทำให้ท่านเป็น "ครูรอบรู้" ไปด้วยกัน

จาก “SMART Teacher” ถึง “Smart Classroom” สู่การเป็น “Smart Thailand”...

เมื่อ : 2019-06-12 15:49:06 อ่าน : 572
 

          มองภาพกว้างของสังคมไทยในยุคนี้ ที่ไม่สามารถหลีกหนี “Digital” ไปได้แล้ว ความเป็น Digital ที่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนและเข้าครอบงำโครงสร้างสังคม จนทำให้เกิดคำพูดที่คุ้นหูที่สะท้อนความเกี่ยวพันแบบแนบแน่น ไม่ว่าจะเป็น Digital Politics Digital Economy Digital Society หรือแม้แต่ Digital Education โดยเทคโนโลยีและการสื่อสารที่สมบูรณ์ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของยุคนี้ที่เรียกรวมๆ ว่า “Digital Age”...

          การขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าถึง “Digital Age” ย่อมเกิดขึ้นจากทรัพยากรมนษย์ที่เป็น “Digital Citizen” ที่มีคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ “3R+7C” โดย “3R” ประกอบด้วย อ่านออก (Reading) เขียนได้ ((W) Riting) และคิดเลขเป็น ((A) Rithmetics)

          ขณะที่ “7C” ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม และต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) และทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)

          คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าสิ่งที่จะชี้แนะให้คนหรือทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ “ผู้เรียน” หรือ “นักเรียน” เป็น “Digital Student” ที่จะเติบโตเป็น “Digital Citizen” ก็คงต้องอาศัย “ครู” (Teacher) นั่นเอง (แล้วครูเป็น “พระเอก/นางเอก” อีกจนได้) แต่ “ครู” ที่จะส่งผ่าน “Digital Student” ให้เป็น “Digital Citizen” คงไม่อาจใช้ “ครูธรรมดา” เพียงเท่านั้น แต่ต้องเป็น “SMART Teacher” (ครูอัจฉริยะ) ซึ่งเป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณสมบัติอันเกิดจากการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยตามตัวแบบ ดังนี้

          Skill: การมีทักษะความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย ทักษะวิชาชีพครู (Teacher Professional Skill) ทักษะการถ่ายโอน (Transferable Skill) ทักษะทางด้านภาษา (Verbal Skill) ทักษะด้านปริมาณ (Quantitative Skill) ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill)

          Management: ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสามารถใช้ทรัพยากรอื่นๆ หรือวิทยากรอื่นๆ มาช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือสร้างเครือข่ายสำหรับผู้สอนโดยจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการศึกษาในลักษณะร่วมพลังทุกคนเพื่อการศึกษา (All for Education)

          Attitude: เจตคติ การมีจิตสำนึกของความเป็นครู นอกเหนือจากการสอนผู้เรียนในโรงเรียนแล้ว จะต้องประยุกต์การเรียนการสอนให้กับชุมชนด้วยช่องทางอื่นๆ เป็นลักษณะการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (Education for All)

          Resource: แหล่งทรัพยากร ครูต้องมีความสามารถในการจัดหาสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ และครูต้องสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลให้แก้ผู้เรียนได้ ตลอดจนครูต้องมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)

          Technology: เทคโนโลยี ครูต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที สามารถผสมผสานการใช้เทคโนโลยีขึ้นต่ำและขั้นสูงในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ช่วยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งต่างประเทศใช้คำเรียกต่างๆ นานาของครูที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างหลากหลาย เช่น “Modem Teacher” “Connected Teacher” แล้วแต่จะเรียกการยกระดับทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็น “Digital Citizen” คงไม่อาจอาศัยแค่ “SMART Teacher” เท่านั้น แต่ถ้าจะให้สังคมไทยเข้าถึง “แก่น Digital” ไม่ใช่แค่ “เปลือก Digital” จำเป็นต้องมี “Smart Classroom” (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ซึ่งไม่ใช่หลายถึงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning Environment) โดยนำเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (Projector) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ มีส่วนร่วม ความสนใจ และจัดระเบียบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผลการเรียนและนิสัยการทำงานดีขึ้น ตลอดจนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น และการสื่อสารที่ดีขึ้น

          ดังนั้น ความเกี่ยวพันระหว่างการศึกษาและคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องพึ่งพิง “SMART Teacher”... “Smart Classroom” อันจะนำไปสู่การเกิด “Smart Learning” ที่จะนำไปสู่ “Smart Thailand” ซึ่งจะสร้างความสมบูรณ์แบบของสังคมไทยที่เหมาะกับ “Digital Age” เฉกเช่น ณ วันนี้

          ...ดูแล้วหากคิดจะขับเคลื่อนให้สังคมไทยสู่การเป็น “Smart Thailand” คงต้องเริ่มจากการสร้าง “Smart Teacher”... “โจทย์หนัก” ก็ตกมาสู่ “ครู” ที่จะต้องพัฒนาเป็น “Smart Teacher” ทั้งตัวตน จิตใจ และวิญญาณที่พร้อมจะถ่ายทอดชี้แนะให้แก่ศิษย์ลูกหาให้จงได้

          ถ้าเป็นแบบนี้ควรสร้าง “SMART Teacher” ด่วนเลย...จะดีไหมครับ?


  


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 55
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 163,264