หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
 

สารสนเทศวิจัยทางการศึกษา

 
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ไขข้อข้องใจ การวิจัยแด่เพื่อนครู
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า(พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้กิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
รายงานวิจัย เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
รายงานวิจัย เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการอาชีวศึกษา
รายงานวิจัย เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
รายงานวิจัย เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานวิชาชีพครูชาวไทยกับครูประชาคมอาเซียน
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการรับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการรับรองปริญญาหลักสูตร ๕ ปี

ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 184
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 86,911