หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เมื่อ : 2018-06-08 09:41:34 อ่าน : 259
 
ชื่อเรื่อง:      สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
หมวดหมู่:      สารานุกรมวิชาชีพครู
BookID:      Ency04
ผู้แต่ง:      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รหัส ISBN-10(13):      978-616-7746-34-0
สำนักพิมพ์:      โรงพิมพ์ สกสค.
Publication date:      2559
จำนวนหน้า:      500
ภาษา:      ไทย
Price:       ห้ามจำหน่าย 
   
 
   
รายละเอียด:     

คำศัพท์ในเล่ม :

๑ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ น. 30  ,

๒. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น.33,

๓."ทูลกระหม่อม"พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  น. 37,

๔. ผู้ด้อยโอกาส  น.46,

๕.พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต  น.51,

๖.รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  น.56,

๗.โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)  น.61,

๘.โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  น. 66,

๙. วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล  น.69,

๑๐.วิทยาลัยในวัง  น. 80,

๑๑. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  น. 85,

๑๒. วิศิษฏศิลปิน  น. 92,

๑๓.ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  น.98,

๑๔. ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล น.๑๑๓,

๑๕. ศ.ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง  น.๑๒๓,

๑๖. ศ.ดร.ภิญโญ  สาธร  น. ๑๓๕,

๑๗. ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ,

๑๘. กรอบความคิดของความรู้ในการสอนเนื้อหาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้  น. ๑๕๕,

๑๙. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  น.๑๖๐,

๒๐. การจัดการศึกษาฐานราก  น. ๑๖๘,

๒๑. การบริหารจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่  น.๑๗๔,

๒๒. การเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการและการชี้แนะ  น.๑๘๒,

๒๓. การเรียนการสอนด้วยการตกผลึกทางปัญญา  น. ๑๘๗,

๒๔. การเรียนรู้ชีวิตกว้าง  น. ๑๙๒,

๒๕. การเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง   น.๑๙๙,

๒๖. การเรียนรู้แบบผสมผสาน  น.๒๐๕,

๒๗. การเรียนเสมือนจริง  น.๒๑๓,

๒๘. การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  น.๒๑๙,

๒๙. การศึกษาแนวพุทธ  น.๒๒๗,

๓๐. การศึกษาแบบองค์รวม  น.๒๓๔,

๓๑. การศึกษาผู้สูงอายุ  น.๒๔๒,

๓๒. การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  น.๒๕๑,

๓๓. การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง  ๒๖๐,

๓๔. การศึกษาหลังยุคอุตสาหกรรม  น. ๒๖๕,

๓๕. การศึกษาอาเซียน  น.๒๗๒,

๓๖. การสร้างวินัยเชิงบวก  น.๒๗๘,

๓๗. การเสริมพลัง  น. ๒๘๕,

๓๘. ข้อตกลงในการพัฒนางาน  น. ๒๙๑,

๓๙. ครูผู้อำนวยความสะดวก  น. ๒๙๖,

๔๐. ครูมืออาชีพ น. ๓๐๓,

๔๑. คลาวด์เทคโนโลยี  น.๓๐๙,

๔๒. คุรุชน  น. ๓๑๖,

๔๓. คุรุสดุดี  น.๓๒๖,

๔๔. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  น. ๓๓๔,

๔๕. ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  น. ๓๓๙,

๔๖. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  น.๓๔๗,

๔๗. มหาวิทยาลัยเด็ก   น.๓๕๒,

๔๘. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  น.๓๕๖,

๔๙. รุ่งอรุณทางการศึกษา  น. ๓๖๖,

๕๐. โรงเรียนกำเนิดวิทย์  น.๓๗๑,

๕๑. โรงเรียนนวัตกรรม  น.๓๗๙,

๕๒. โรงเรียนผลิตภาพ  น.๓๙๒,

๕๓. โรงเรียนมาตรฐานสากล  น.๔๐๒,

๕๔. สมรรถนะข้ามพิสัย  น.๔๐๘,

๕๕. สมาคมวิชาชีพทางการศึกษา  น.๔๑๕,

๕๖. สะเต็มศึกษา  น.๔๒๑,

๕๗. สัตตศิลา หลัก ๗ ประการของการเปลี่ยนผ่านการศึกษา  น. ๔๒๙,

๕๘ ห้องเรียนกลับทาง  น.๔๔๑,

๕๙. ห้องเรียนอัจฉริยะ  น.๔๕๑,

๖๐. หออัครศิลปิน  น.๔๕๖ไฟล์เอกสาร
 สารานุกรม-บีบอัด.pdf 27 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 184,339