จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

แนวปฏิบัติการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว

เมื่อ : 2016-07-28 11:02:30 อ่าน : 188
 แนวปฏิบัติการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว

          หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราวออกให้แก่ผู้ที่สถานศึกษารับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน โดยสถานศึกษาต้องเป็นผู้ขออนุญาตจากคุรุสภา ใช้เอกสารหลักฐานจัดเรียง ดังนี้ 1) หนังสือขออนุญาตจากสถานศึกษาที่รับเข้าสอน 2) แบบคำขอ คส. 09.10  3) สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5) สำเนาสัญญาจ้างให้เป็นครูในสถานศึกษา พร้อมระบุขอบเขตหน้าที่ที่มอบหมาย 6) ตารางสอนรายสัปดาห์ ที่ระบุรายวิชาสอน ลงนามรับรองโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา 7) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  8) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศรับสมัครครู คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาครู ฯลฯ กรณี สถานศึกษาสังกัด กศน. ต้องมีหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งให้สอนจากผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ (ฉบับปัจจุบัน) ตารางสอนที่ ผอ. ลงลายมือชื่อรับรองและประทับตรา บัญชีแนบท้ายคำสั่ง เรื่อง บรรจุแต่งตั้งพนักงาน (ฉบับปัจจุบัน)      

            สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ได้รับหนังสืออย่างช้าภายใน 20 วันทำการ) และทางไปรษณีย์ (ได้รับหนังสืออย่างช้าภายใน 30 วันทำการ) ทั้งนี้ สามารถพิมพ์สถานะจากระบบตรวจสอบสถานะการขออนุญาตฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานได้ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th ไฟล์เอกสาร
 แนวปฏิบัติ.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,494