ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 นั้น

บัดนี้ การคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ” ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย ผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จำนวน 1 เรื่อง และผลงานวิจัย “ระดับชมเชย” จำนวน 4 เรื่อง