คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
KHURUSAPHA THE TEACHERS COUNCIL OF THAILAND AT LAMPANG PROVINCIAL EDUCATION OFFICE
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การรับรองความรู้โดยการเทียบโอนความรู้ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เมื่อ : 2016-09-21 14:20:22 อ่าน : 631
 การเทียบโอน คือ การเทียบโอนสาระความรู้รายวิชา ที่ผู้ขอเทียบโอนได้ศึกษาตามหลักสูตร หรือสาระความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมวิชาชีพทางการศึกษา โดยนำมาเทียบโอนกับสาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ดังนี้

1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

2. การพัฒนาหลักสูตร

3. การจัดการเรียนรู้

4. จิตวิทยาสำหรับครู

5. การวัดและประเมินผลการศึกษา

6. การบริหารจัดการในห้องเรียน

7. การวิจัยทางการศึกษา

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

9. ความเป็นครู

 

การเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร วิชาที่นำมาเทียบโอน มีเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นรายวิชาในหลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหรือให้ความเห็นชอบ หรือเทียบคุณวุฒิให้ หรือสำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ

2. เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสาระความรู้ในมาตรฐานความรู้ที่ขอเทียบโอน

3. เป็นรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า

 

ปัจจุบันผู้ที่สามารถเทียบโอนความรู้ได้ มีดังนี้

1. ผู้ที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 คือศึกษาอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และสำเร็จการศึกษาให้เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับจากวันสำเร็จการศึกษา

2. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครู โดยมีหนังสือให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาให้สามารถเทียบโอนความรู้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2559

          3. ผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ไม่สามารถเทียบโอนได้


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,435