คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562

เมื่อ : 2019-03-13 11:36:00 อ่าน : 239

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิจัย จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค

ประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
1) รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ดีเด่น ดี และชมเชย ผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี 
จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย
ให้เป็น “ผลงานระดับประเทศ” และผลงานวิจัยระดับชมเชย 
จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster 
Presentation) ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 
ประจำปี 2562 และ 
2) รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ดีเด่น ดี และชมเชย จะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” 
จะพิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย 
2) ระเบียบวิธีวิจัย 
3) คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย และ 
4) คุณภาพของรายงานวิจัย “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” 
จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 
1) จากการประเมินเล่มผลงานวิจัย จำนวน 70% และ 
2) จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 30% พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) วิธีการนำเสนอผลงานวิจัย 
2) เนื้อหาสาระในการนำเสนอผลงานวิจัย 
3) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย และ 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนสมัครส่งผลงานวิจัยในระบบ KSP e-service ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th (ต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตน จำนวน 3 วัน) จากนั้นให้ส่งผลงานวิจัยได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2280 6366 (หมดเขตส่งผลงานวิจัยวันที่ 31 มีนาคม 2562) สามารถดูรายละเอียดประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,800