คุรุสภาจังหวัดลำปาง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Teachers Council in Lampang Provincial Education Office Tel.054260306
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP School - Login
KSP Self-Service - Login
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

74 ปี การสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา “คุรุสภามุ่งสร้างมาตรฐาน และจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย”

เมื่อ : 2019-03-13 11:18:20 อ่าน : 152
นายปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 74 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมงาน จำนวน 300 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้สนับสนุนกิจการคุรุสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิธีในช่วงเช้า เวลา 08.29 น. นายปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และ ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ
เวลา 10.00 น. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 80 คน และมอบเกียรติบัตร แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีวันลา/มาสาย จำนวน 127 คน เพื่อเป็นการยกย่อง เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุนสำนักงานมาเป็นอย่างดี อีกทั้ง เป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กรตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้ในปัจจุบันถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตลอดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดโดยกฎหมาย ทำให้บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเปลี่ยนไป การปฏิบัติตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลง นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกคนที่จะต้องดำเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานนำไปสู่การดำเนินการออกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา การรับรองความรู้และความชำนาญ การพัฒนาและการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนถึงการกำกับดูแลการประพฤติและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546
การดำเนินงานในเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย เป็นธรรมดาที่ต้องเป็นความยากลำบาก แต่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสามารถดำเนินงานและฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ทั้งของหน่วยงานและสมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ และเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพแก่สังคม ถือเป็นงานที่จะต้องดำเนินการ และพัฒนากระบวนการให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อสร้างศรัทธาแก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่าในปีที่ 74 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เราจะเน้นหลักการทำงาน “คุรุสภามุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” ที่จะเป็นหลักประกันแก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแท้จริง ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ด้วยการตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะครูเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวอีกว่า ก้าวสู่ปีที่ 75 ในปี 2562 นี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินงานภายใต้นโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เร่งผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาและร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และดำเนินงานตามแนวทางบริหารองค์กร คือ ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นคุณธรรมและนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็วฉับไวเต็มใจให้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนาการทำงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาอย่างต่อเนื่องต่อไป และงานในอนาคต ปี 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน อาทิ

งานมาตรฐานวิชาชีพ
– พัฒนากระบวนการคัดกรองผู้ที่จะเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ

งานบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
– พัฒนาการให้บริการในการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาต ด้วยระบบ e-service พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับผู้รับบริการ
– ปรับปรุงสถานที่ให้บริการของสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

งานส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผดุงเกียรติวิชาชีพ
– ยกระดับการยกย่อง ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้น เสริมสร้างจิตวิญญาณครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

งานจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
– เร่งดำเนินการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
– เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

งานนโยบายและแผน
– พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
– โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– พัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้รองรับภารกิจการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
– พัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Ksp e-service) ด้วยระบบที่สามารถเชื่อมโยงงานบริการต่าง ๆ ไว้ ณ จุดเดียว
– พัฒนาแอปพลิเคชั่น KSP Smart Service ให้รองรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ
– การนำวารสารวิทยาจารย์เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) และจัดทำวารสารวิทยาจารย์ออนไลน์ฉบับผลงานวิจัย
– จัดทำระบบสืบค้นข้อมูล (Guru Search) ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุดอื่น ๆ

งานพัฒนาระบบงาน
– นำระบบ PMQA 4.0 มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารสำนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,799