คุรุสภาจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 275/13 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-056284
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
พิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
วารสารวิทยาจารย์
 

ข่าวสารและกิจกรรม

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อ : 2018-08-14 22:06:13 อ่าน : 872
 ลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

          ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่าในระหว่างวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2561 จะมีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผู้ที่จะสมัครสอบแข่งขันจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ ดังนี้ 
          1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฏหมาย มีอายุ 5 ปี 
          2. หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุมัติใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอมีอายุ 60 วัน 
          3. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีความรู้วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการรับรองจากสถานศึกษาให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุ 2 ปี 
          4. เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา ที่มี ชื่อ – นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน 
          5. หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
            นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะสมัครสอบแข่งขัน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดบริการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีเร่งด่วนเฉพาะที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้ 
              1) ใช้สมัครสอบครูและจะหมดเวลารับสมัคร
              2) ใช้เป็นหลักฐานกรณีเรียกบรรจุแต่งตั้งครู และ 
              3) ใช้ต่อสัญญาจ้างครูเป็นการเร่งด่วน 
          ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอฯ 
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด โดยจะต้องกรอกแบบคำขอฯ แต่ละประเภท (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ksp.or.th) แนบหลักฐานตามที่กำหนด พร้อมเอกสารแสดงตามแต่ละกรณี เช่น ประกาศรับสมัครสอบ หนังสือเรียกบรรจุและแต่งตั้ง หนังสือสัญญาจ้าง หรือหนังสือรับรองการจ้าง เป็นต้น การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอได้ทุกวันทำการ และจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ การต่ออายุใบอนุญาตฯสามารถยื่นคำขอในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00 น. และจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันศุกร์ โดยผู้ยื่นคำขอสามารถเข้ามารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,423