คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวกิจกรรม

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

เมื่อ : 2018-03-21 16:05:41 อ่าน : 288
             สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2561 (30 กันยายน 2561)ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 โดยผู้ยื่นแบบฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

2) ได้รับเงินเดือนประจำ และมีระยะเวลาประกอบวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี กรณีเป็นผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

3) เป็นครูหรือดำรงตำแหน่งอื่นเกี่ยวกับการให้การศึกษา จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์

4) มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู

เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 1) แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ.1)  2) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  4) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่หมดอายุ และ 5) สำเนาสมุดประวัติการเป็นครู ตามหน่วยงานที่เคยสังกัดอยู่ทุกสังกัด

ในกรณีประกอบอาชีพครูสังกัดส่วนราชการไม่ครบ 30 ปี และเคยทำการสอนโรงเรียนเอกชนจะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ที่โรงเรียนเอกชนนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตั้งแต่เมื่อใด และจำหน่ายออกเมื่อใด

สามารถยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ยื่นแบบคำขอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ต้องแนบแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (มอ. 2) และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามที่คุรุสภากำหนด

กรณีที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ให้มีสิทธิยื่นคำขอในปีนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ขอรับได้เฉพาะเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรเท่านั้น สำหรับกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
           รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php… 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 19,999