คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กับ 2 องค์กร

เมื่อ : 2019-05-10 12:22:02 อ่าน : 186
 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมพลังของครู และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เป็นแนวคิดสำคัญที่คุรุสภาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเกิดการรวมพลังของคนในวิชาชีพเดียวกัน แบ่งปันความคิด ความรู้ ทักษะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและวิชาชีพ
          สำหรับการสร้างความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ PLC ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และทั่วถึง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ PLC ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง และร่วมค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ PLC
          ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่าเป็นพันธสัญญาที่ร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของสังคม และนานาชาติ
คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกับภาครัฐและสถาบันทางการศึกษาในการร่วมกันยกระดับคุณภาพของการ จัดการศึกษาด้วยการกระจายทรัพยากรด้านการศึกษาสู่โรงเรียนที่ต้องการ การพัฒนาครูเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันต่อโลกาภิวัฒน์ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีหลายภาคส่วน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักการศึกษาไทยโดยเฉพาะครูผู้ปฏิบัติสามารถสร้างองค์ความรู้และความชำนาญในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือกับนักวิชาการด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัยในการร่วมถอดบทเรียนด้านการสอนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและนำมาสู่งานวิจัยที่สามารถ ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนได้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาของประเทศ และเชฟรอนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่โครงการฯ ได้รับโอกาสในการร่วมมือกับคุรุสภาในการร่วมเสาะหา ให้ทุนสนับสนุนเพื่อร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีจากเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูและบุคลการทางการศึกษาที่มีวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกัน พัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เฉกช่นเดียวกับภาคเอกชนที่มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ที่ใช้ชื่อว่า Community of Practiceswww.ksp.or.th/ksp2018/2019/05/4430/
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 23,876