คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

“PLC : พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561

เมื่อ : 2018-08-30 11:02:28 อ่าน : 416
 เมื่อวันที่ 25สิงหาคม 2561นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561เรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย”เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมต้นแบบของสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เกิดจากการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จนมีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการที่เป็นแบบอย่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25– 26สิงหาคม 2561ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาครูครบวงจร”ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะเป็นคุณภาพคนของประเทศในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ แนวคิด เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ด้วยมีผลการวิจัย ตัวอย่างความสำเร็จ ตลอดจนความเชื่อบนพื้นฐานที่รองรับและชี้ชัดว่า“กระบวนการ PLC เป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ของกลุ่มครู ที่สามารถช่วยลดความโดดเดี่ยวในการทำงาน แต่กลับเพิ่มพลังการทำงานแบบทีมให้เข็มแข็ง เป้าหมายสำคัญก็คือ “เพื่อผู้เรียนของเราทุกคน ไม่ใช่บางคน”เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่สำหรับผู้เรียนนอกจากนี้ การเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จจากประสบการณ์ต่างๆของผู้ที่ปฎิบัติจริงในบริบทที่มีความแตกต่างกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถที่จะนำประสบการณ์เหล่านั้น นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเองเพื่อจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ ตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการคิดค้น รังสรรค์ของครูที่ทำมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง รวมทั้งผลสำเร็จที่เกิดจากการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐานในการพัฒนางาน ตลอดจนการได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาตนเองครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติ จนเกิดทักษะการเรียนรู้นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน เพื่อนครู เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างตามความถนัดและตามความสนใจPLC จึงมีความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของครูให้มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่บนฐานความร่วมมืออย่างแท้จริง

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภาจึงนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของคนในวิชาชีพ ให้มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับวิชาชีพครูให้เข้มแข็งอีกด้วย และเชื่อมั่นว่าคุรุสภายังทำหน้าที่ของสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการแสวงหา นำเสนอและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ SEAMEO UNESCO สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำนักงาน สกสค.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และสำนักงาน Worlddidac  Asia ที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของพลังครูเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถา การอภิปราย การเสวนา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PLC การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรมในยุคดิจิตัล ซึ่งคุรุสภาได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ SEAMEO UNESCO รวมถึงผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ตุรกี และเกาหลี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิการอภิปรายพิเศษ เรื่องProfessional Learning Community PLC: The Power of Teachers towards Quality of Education”การเสวนา เรื่องSharing Experiences: Professional Learning Community (PLC)”และ เรื่อง “เรียนรู้อะไรเมื่อครูไทยไปสอนที่มาเลเซีย”การอภิปราย เรื่อง PLC พลังครูเพื่อศิษย์...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน” การเสวนา เรื่อง PLC and ESD : Global Citizenship”จากผู้แทนประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี และ เรื่อง “นวัตกรรมคุณภาพ : การเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล”การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “การประยุกต์ใช้ Make code: Micro: bit กับการสอนรายวิชาวิทยาการการคำนวณ Computing Science และ “เทคนิคการออกแบบกละการสร้างงานกราฟิก Animation แบบมืออาชีพด้วย Power Point รวมถึงการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study และ Open Approach) ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลประจำปี 2561 นิทรรศการผลงานวิจัย และนวัตกรรมของครูและสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์(Enjoy Science Careers) เป็นการแนะแนว 10 อาชีพมาแรงแห่งยุค 4.0 รวมทั้งตัวอย่างนวัตกรรมที่มาจากความร่วมมือรวมพลังของครูและสถานศึกษาผ่านกระบวนการ PLC รวมแล้วมากกว่า ๑๐๐ ผลงาน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางhttp://sdib.dusit.ac.th/website/channel/index/14 และhttps://www.youtube.com/channel/UCBYtFxofT c6WEBP8AeHoOzwและสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 และดาว์นโหลดเอกสาร ได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.thwww.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,533