วารสารวิทยาจารย์
วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

ที่ปรึกษา :

คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา
ดร.ทินสิริ  ศิริโพธิ์
นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ
นายดำรงค์  พลโภชน์

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์
นายไพบูลย์   เสียงก้อง
นายธีรวุฒิ  ทองโอษฐ์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการประจำ :

ศ.กิตติคุณสุมน   อมรวิวัฒน์
รศ.ดร.สนานจิตร   สุคนธทรัพย์
รศ.ดร.พรพิพัฒน์   เพิ่มผล
รศ.ดร.สุขุม   เฉลยทรัพย์
ดร.ประพัฒน์พงศ์   เสนาฤทธิ์
ดร.จักรพรรดิ   วะทา
ดร.รัชนี   ชังชู

รศ.ดร.วิชัย   วงษ์ใหญ่
รศ.ดร.สมศักดิ์   คงเที่ยง
รศ.ดร.กล้า   ทองขาว
รศ.ดร.มนสิช   สิทธิสมบูรณ์
ดร.ปฐมพงศ์   ศุภเลิศ
ดร.พลสัณห์   โพธิ์ทอง

 
 

บรรณาธิการ :

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :

นางโสภิตา   สุวรรณะ

 

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ :

นายจันทร์ยงยุทธ   บุญทอง

 

ประจำกองบรรณาธิการ :

นางสาวภัทราวรรณ   แก้วมะยม
นางสาววินีตา   รังสิวรารักษ์
นางสาววรวรรณ   พรพิพัฒน์
นางสมกมล   ศรีสูงเนิน

นางจิรภฎา   ทองขาว
นางสาวธัญญารัตน์   ศิริเมฆา
นายณรงค์   ศิริพรชัยกุล
นางสาววิยะดา   ธานี

 

ประสานงานการผลิต :

นางสาวภัทราวรรณ   แก้วมะยม

นางจิรภฎา   ทองขาว
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 171
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 51,867