วิเทศสัมพันธ์
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

ธรรมนูญสภครูอาเซียน

ธรรมนูญสภาครูอาเซียน (ASEAN Council of Teachers’ Constitution)


เรา ผู้เป็นตัวแทนขององค์การครูในประเทศ บรูไน ดาลัสซาลัม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  

คำนึง  ถึงเป้าหมายแห่งปฏิญญาอาเซียน ปี 1967 ในการที่จะทำให้เกิดสันติสุขและความมั่งคั่ง ในภูมิภาค โดยสร้างหลักประกันของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน

ยอมรับ  ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีพันธกิจร่วมกันตามปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน ปี 1976  ที่มีการ ลงนามที่เมืองเดนปาซาร์ จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในการให้ความสนับสนุนทุกภาคส่วนและ ทุกระดับต่อความพยายามพัฒนาประชาคมอาเซียน

เชื่อมั่น  ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการเร่งพัฒนาการของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน และโดยเฉพาะการบรรลุตามเป้าหมายของอาเซียน

ตระหนัก  ว่า ครูเป็นปัจจัยชี้ขาดการประสบความสำเร็จของการดำเนินแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ตั้งใจ  ที่จะอุทิศการเป็นวิชาชีพของครู เพื่อการพัฒนาประเทศสมาชิกอาเซียน  และเพื่อความอยู่ดีมีสุข ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของประชาชนในภูมิภาค

รำลึก  ว่าการดำเนินการตามข้างต้น สภาครูอาเซียนจึงได้มีการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 1978 ณ ประเทศสิงคโปร์ และตั้งแต่นั้นได้มีการประชุมเป็นประจำ และ

พิจารณา  เห็นว่า เพื่อเป็นการพัฒนาสภาครูอาเซียนต่อไป คนซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญเป็นเรื่องจำเป็น

ณ ที่นี้ จึงขอประกาศยืนยัน  ธรรมนูญแห่งสภาครูอาเซียน ดังต่อไปนี้


มาตรา 1 ชื่อ

ให้ใช้ชื่อขององค์การว่า ASEAN COUNCIL OF TEACHERS หรือเรียกว่า ACT 

มาตรา 2 หลักการ

     1. ACT ยอมรับในปฏิญญาอาเซียน ปี 1967 เป็นหลักการพื้นฐานของสภาครูอาเซียน
     2. ACT จะเคารพต่อนโยบายภายในขององค์กรภาคีสมาชิก
     3. องค์การสมาชิกทั้งหมดยินยอมที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการที่ระบุไว้ในธรรมนูญนี้
     4. การตัดสินใจจะต้องได้รับการลงมติยอมรับโดยเสียงส่วนใหญ่


มาตรา 2 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสภาครูอาเซียน มีดังนี้
     1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและสันติภาพในระดับนานาชาติ
     2. เพื่อกระชับความเป็นมิตรภาพ  ภาราดรภาพ และความเป็นเอกภาพระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู และประชาชนใน
         ภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
     3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูกับองค์กรครูในการพัฒนาในระดับชาติและภูมิภาค  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยว
         ข้องกับการศึกษาและวัฒนธรรม และ
     4. เพื่อยกระดับสถานะภาพและปรับปรุงสภาพการทำงานและสมรรถนะด้านวิชาชีพของครูในภูมิภาคอาเซียน


มาตรา 4 การดำเนินการ

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ACT แสวงหาวิธีการวางแผนและดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ และได้รับการเห็นชอบจากสมาชิก

มาตรา 5 การเป็นสมาชิก

การเข้าเป็นสมาชิก ACT เปิดกว้างแก่องค์การครูทั้งหมดของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้การนำเสนอของคณะกรรมการอำนวยการ(การประชุมผู้นำ) และการเห็นชอบของที่ประชุม

มาตรา 6 โครงสร้าง(องค์ประกอบ)

โครงสร้างของ ACT ประกอบด้วย
     1. การประชุม
     2. คณะกรรมการอำนวยการ (ที่ประชุมผู้นำ)
     3.  ฝ่ายเลขานุการ


มาตรา 7 การประชุมสภาครูอาเซียน

     1. การประชุมสภาครูอาเซียนประกอบด้วยผู้แทนขององค์การสมาชิก
     2. การประชุมสภาครูอาเซียนซึ่งมีอำนาจสูงสุด จะร่วมกันกำหนดนโยบายและโครงการของสภาครูอาเซียน
     3. การประชุมสภาครูอาเซียนจะตัดสินทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก


มาตรา 8 คณะกรรมการอำนวยการ (การประชุมผู้นำ)

     1. คณะกรรมการอำนวยการจะประกอบด้วย
          -    ประธานจากประเทศเจ้าภาพ
          -    ผู้แทนองค์กรสมาชิก
     2. หน้าที่ในคณะกรรมการอำนวยการจะหมุนเวียนกันไปตามประเทศสมาชิก
     3. คณะกรรมการอำนวยการ(ที่ประชุมผู้นำ) จะดำเนินการตามนโยบายและรายการที่ถูกกำหนดโดยที่ประชุม
     4. คณะกรรมการอำนวยการ(ที่ประชุมผู้นำ) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดประชุม


มาตรา 9 ฝ่ายเลขานุการ

     1. ประเทศเจ้าภาพจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการสำหรับปีที่มีการจัดประชุม
     2. ฝ่ายเลขานุการของสภาครูอาเซียนจะตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม


มาตรา 10 การประชุม

     1. การประชุมสภาครูอาเซียนจะมีขึ้นเป็นประจำ และมีการทบทวนแผนและโครงการต่างๆ
     2. คณะกรรมการอำนวยการ(ที่ประชุมผู้นำ) จะประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกๆปี หรือเมื่อใดก็ตามที่เห็นสมควรให้มี
         การประชุมกัน

มาตรา 11 ความสัมพันธ์    

ACT จะต่อสู้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การของครูหรือไม่เป็นองค์การครูอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของปฏิญญาอาเซียนปี 1967 และปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียนปี 1976 ( ASEAN Concord)

มาตรา 12 การแก้ไขธรรมนูญ

การแก้ไขธรรมนูญสามารถกระทำได้ตามข้อเสนอของโดยคณะกรรมการอำนวยการ

*************************


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 42,177