วิเทศสัมพันธ์
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

องค์กรสมาชิก

องค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน


ประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations ) หรืออาเซียน (ASEAN)  ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศพม่า แต่ประเทศที่มีฐานะเป็นองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน(ASEAN Council of Teachers- ACT) มีจำนวน  9 ประเทศ   ขาดประเทศพม่าเพียงประเทศเดียวที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ในแต่ละประเทศมีองค์กรครูและองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพครู ดังนี้


     1. รัฐบรูไนดารุสซาลาม 1 องค์กร   
         สมาคมครูรัฐบรูไนดารุสซาลาม
         (Brunei Malay Teachers' Association, BMTA)   

     2. ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 องค์กร   
         สมาคมครูประเทศกัมพูชา
         (Cambodia Independent Teachers' Association, CITA)

     3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 องค์กร   
         สมาคมครูแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
         (Teachers' Association of the Republic of Indonesia, PGRI)

     4. มาเลเซีย 4 องค์กร   
         4.1 สหภาพวิชาชีพครูแห่งชาติมาเลเซีย
               (National Union of the Teaching Profession, NUTP)   
         4.2 สมาคมครูรัฐซาราวัค
               (Sarawak Teachers' Union, STU)   
         4.3 สมาคมครูรัฐซาบาห์
               (Sabah Teachers' Union, STU)   
         4.4 สมาคมนักการศึกษามาเลเซีย
               (Malaysian Association for Education, MAE)
   
     5. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3 องค์กร   
         5.1 สมาคมครูโรงเรียนรัฐแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
               (Philippine Public School Teachers' Association, PPSTA)   
         5.2 สหพันธ์ครูและพนักงานงานของรัฐแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์
               (National Alliance of Teachers and Office Workers, SMP-NATOW)
         5.3 สหพันธ์ครูประเทศฟิลิปปินส์
               (Alliance of Concerned Teachers, ACT)

     6. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6 องค์กร
         6.1 สหภาพครูแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
               (Singapore Teachers' Union, STU)   
         6.2 สหพันธ์บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
               (Union of Institute of Technical Education Training Staff, UITETS)
         6.3 สหภาพครูสิงคโปร์มาลายู
               (Singapore Malay Teachers Union, SMTU)
         6.4 สหภาพครูชาวจีนสิงคโปร์
               (Singapore Chinese Teachers' Union)
         6.5 สมาคมครูจีนในโรงเรียนมัธยม สาธารณรัฐสิงคโปร์
               (Singapore Middle school Chinese Teachers Association)
         6.6 สหภาพครูทามิลสิงคโปร์
               (Singapore Tamil Teachers' Union, STTU)

     7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 องค์กร
         สหภาพการศึกษาแห่งชาติเวียดนาม
         (National Education Union of Vietnam, NEUV)

     8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
         ประเทศลาวได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสภาครูอาเซียนตั้งแต่ ปี 2542 เมื่อครั้งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงราย แต่ลาวไม่มีการจัดตั้งองค์กรหรือสมาคมใดที่เกี่ยวกับครู การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งโดยการเชิญผ่านกระทรวงศึกษาธิการของลาว

     9. ราชอาณาจักรไทย 6 องค์กร   
         9.1 คุรุสภา
               (The Teachers’ Council of Thailand, Khurusapha)
         9.2 สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
               (The Education Society of Thailand, EST)
         9.3 สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย
               (Federation of Teachers Association of Thailand, FTAT)
         9.4 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
               (Secondary School Administrator Association of Thailand, S.A.A.T.)
         9.5 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
               (Private School Teachers’ Association of Thailand, PSTAT)
         9.6 สมาคมสหภาพครูแห่งชาติ
               (National Thai Teacher Union, NTTU)


************************* 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 42,125