การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
คุรุสภา : สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ส่งข้อมูลฝึกอบรม
 

การดำเนินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ


รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2560

---------------------------------------

1.  วัตถุประสงค์

      เพื่อพัฒนาผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน เพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครบ 9 มาตรฐาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.  หน่วยฝึกอบรม
      หน่วยฝึกอบรม ต้องเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่มีประสบการณ์การจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน และเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่คุรุสภาให้การรับรองการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
      3.1  เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน และได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว หรือ
      3.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรอง
4.  หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2548  ตามหลักสูตรกลางของคุรุสภา  ดังนี้
 
หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 จำนวน  60  ชั่วโมง
หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
 จำนวน  60  ชั่วโมง
หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้  จำนวน  60  ชั่วโมง
หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
 จำนวน  60  ชั่วโมง
หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา  จำนวน  60  ชั่วโมง
หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน  จำนวน  60  ชั่วโมง
หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
 จำนวน  60  ชั่วโมง
หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 จำนวน  60  ชั่วโมง
หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู  จำนวน  60  ชั่วโมง

5.  ค่าสมัครการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องชำระค่าสมัครการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร หลักสูตรละ 2,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม  ดังนี้
            (1)  ค่าตอบแทนวิทยากร
            (2)  ค่าเอกสาร ตำรา  สื่อการฝึกอบรม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
 
           (3)  ค่าวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
 
           (4)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
6.  การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
      6.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดให้เป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรุสภา ตามกำหนดการฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งต่อคุรุสภา โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครและแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
  
          (1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
            (2)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
            (3)  สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 
           (4)  สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยการเทียบโอน
การทดสอบ หรือการฝึกอบรม
 
           (5)  กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 – 2559 ให้แนบประกาศผลการฝึกอบรม
ที่มีรายชื่อของตนเอง (สืบค้นและพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภา)
            (6) กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในระบบสารสนเทศบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของคุรุสภา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และเมื่อระบบฯ ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครฝึกอบรม
      6.2 ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีกำหนดการฝึกอบรม ในวันและเวลา
ที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ้ำซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม 
      6.3 ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 และดำเนินการตามข้อ 6.1-6.2
ในแบบฟอร์มใบสมัคร  หากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 หรือไม่ดำเนินการตามข้อ 6.1 – 6.2 ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
      6.4 หน่วยฝึกอบรมดำเนินการรับสมัครตามจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ระบุในแผนการจัดฝึกอบรม
ที่แจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา โดยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร ได้แก่ ใบสมัครฝึกอบรมฯ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 6.1
ห้ามหน่วยฝึกอบรม รับสมัครบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 3 เข้ารับการฝึกอบรม โดยเด็ดขาด กรณีที่รับผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าวไม่ได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
      6.5 หลักสูตรแต่ละหลักสูตร  หน่วยฝึกอบรมจะต้องรับสมัครผู้เข้ารับฝึกอบรมได้ไม่เกิน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละไม่เกิน จำนวน 3 ห้อง และห้องละไม่เกิน 50 คน โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนการจัดฝึกอบรม ที่หน่วยฝึกอบรมแจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมเกินจำนวน 3 รุ่น ให้หน่วยฝึกอบรมเสนอคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษาพิจารณาข้อมูลความพร้อมในการจัดฝึกอบรม เป็นรายกรณี และเมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว หน่วยฝึกอบรมสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้
      6.6 หน่วยฝึกอบรม  อาจสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกำหนดการฝึกอบรมได้ในกรณีมีจำนวนผู้สมัคร
ฝึกอบรมในหลักสูตร ไม่ถึงจำนวน 30 คน กรณีมีการยกเลิกกำหนดการฝึกอบรม ให้หน่วยฝึกอบรมคืนเงิน           ค่าสมัครการฝึกอบรมให้กับผู้สมัครทุกคนในหลักสูตรนั้นและแจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภาทราบ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
7.  การฝึกอบรมและรายงานผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
      7.1  หน่วยฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
  
          (1) จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (หลักสูตรกลาง) ของคุรุสภา หลักสูตรละ 60 ชั่วโมง แต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ
60 : 40  มีคำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาแยกเป็นหน่วยที่มีรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรม
การฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การผ่านของหลักสูตรฝึกอบรม 
  
          (2) ระยะเวลาอบรมในแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน รวมเวลาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
  
          (3) วิทยากรฝึกอบรม จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความรู้ที่ให้การอบรม โดยมีวิทยากรอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30-50 คน ต่อห้อง
      7.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึกอบรม
      7.3  คณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา  อาจเข้าทำการประเมินสภาพจริงของหน่วยฝึกอบรม เฉพาะกรณีของหน่วยฝึกอบรมที่ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนดเพื่อกำกับดูแลให้หน่วยฝึกอบรมสามารถดำเนินการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคุรุสภา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
      7.4  หน่วยฝึกอบรมจะต้องรายงานคะแนนและผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตรของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลต่อเลขาธิการคุรุสภา หลังจากสิ้นสุดการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการที่ได้แจ้งต่อคุรุสภา ภายใน 15 วัน เป็นหนังสือ พร้อมไฟล์ข้อมูลรายงานผลการฝึกอบรมฯ (แบบ อ.ม.2) รวมถึงจะต้องรายงานผลการฝึกอบรมฯ ผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ระบบมาตรฐานวิชาชีพ) (TEPIS)
เพื่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะได้ดำเนินการรับรองผลการฝึกอบรมฯ และประกาศผลการฝึกอบรมฯ
ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภาได้ กรณีหน่วยฝึกอบรมไม่ได้ดำเนินการรายงานคะแนนและผลการฝึกอบรม
ตามระยะเวลาที่กำหนด คณะอนุกรรมการฯ อาจจะไม่พิจารณารับรองผลการฝึกอบรมฯ
      7.5 ใบสมัคร ใบรายงานตัว และเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯให้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ หน่วยฝึกอบรมของคุรุสภาแต่ละแห่ง ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะถือว่าการรายงานคะแนนและผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตร เป็นข้อมูลที่หน่วยฝึกอบรมรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว โดยมิให้มีการแก้ไขคะแนนหรือจำนวนชั่วโมงที่เข้าฝึกอบรมฯ ในภายหลัง
8.  เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
      8.1  ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีจำนวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
      8.2  ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีผลการประเมินการผ่านในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9.  การออกหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรมให้หน่วยฝึกอบรมออกวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรกลางของคุรุสภาตามแบบที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด 
10.  การรับรองผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
      10.1 ในการดำเนินการตามข้อ ๗.4 หน่วยฝึกอบรมต้องพึงระมัดระวังในเรื่องการกรอกข้อมูลของผู้เข้ารับฝึกอบรมฯ อาทิ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้อง การกรอกข้อมูลชั่วโมงฝึกอบรมฯ คะแนนผลการประเมิน การจัดทำไฟล์ข้อมูลรายงานผลการฝึกอบรมฯ (แบบ อ.ม.2) ตามแบบที่คุรุสภากำหนด และการตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบก่อนดำเนินการจัดส่งให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
      10.2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการจัดทำข้อมูลการรับรองผลการการฝึกอบรม  ตามที่หน่วยฝึกอบรมได้แจ้งต่อเลขาธิการคุรุสภา เสนอคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษาให้การรับรอง      
      10.3 เมื่อคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้การรับรองแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการประกาศผลการผ่านฝึกอบรม ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา เพื่อแจ้งผลการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ   
      10.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถพิมพ์ประกาศผลการฝึกอบรมเป็นหลักฐานในการประกอบคำขอขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในกรณีที่มีประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการคุรุสภากำหนด
11. การนำส่งข้อมูล
ให้หน่วยฝึกอบรม ดำเนินการส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมตามข้อ 7.4 ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้


      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
         สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ
         โทร 02-304-9899 ต่อ 1, 02-282-4862 
         โทรสาร 02-280-6226

----------------------------------------------
>> ดาวน์โหลดรายละเอียดการดำเนินการฝึกอบรม <<
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 65,629