การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
คุรุสภา : สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ส่งข้อมูลฝึกอบรม
 

ความเป็นมา

การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (8) กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพและบทเฉพาะกาล กำหนดให้บุคคลที่สำเร็จการศึกษาก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (12 มิถุนายน 2546) ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ภายในเวลาไม่เกินสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ ฯ มีผลใช้บังคับ ซึ่งเมื่อครบกำหนดสามปี (12 มิถุนายน 2549) ก็ยังมีบุคคลจำนวนมากไม่ทราบถึงบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ ฯ และไม่ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย  การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถขอรับรองความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้ 3 วิธี  ได้แก่ การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม ซึ่งสามารถเลือกขอรับรองความรู้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันได้ โดยมีคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นผู้พิจารณา
ให้การรับรองความรู้ และเมื่อได้รับการรับรองความรู้ครบทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ซึ่งมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การรับรองประสบการณ์วิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด สามารถนำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้  
การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบันมี 2 วิธี ได้แก่  
1. การเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
การเทียบโอนความรู้ ฯ เป็นการเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตรกับสาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา คุณวุฒิของผู้ขอเทียบโอนความรู้วิชาชีพครู จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
รายวิชา   ที่นำมาเทียบเป็นรายวิชาที่ศึกษาตั้งแต่อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นรายวิชา
ที่มีเนื้อหาสาระเทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสาระความรู้ในมาตรฐานความรู้ที่ขอเทียบโอนเป็นรายวิชา
ที่สอบได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า  
    1.1 การดำเนินการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เริ่มรับสมัครเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
และเริ่มประกาศผลการเทียบโอน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 ถึงปัจจุบัน  
    1.2 การดำเนินการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เริ่มรับสมัครเมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2553  เริ่มประกาศผลการเทียบโอน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ถึงปัจจุบัน
    1.3 การดำเนินการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เริ่มรับสมัครเมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2553 เริ่มประกาศผลการเทียบโอน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบัน  
การขอรับรองความรู้โดยการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นเอกสาร
ณ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือ ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน 50 วัน
         
2. การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
การฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตรเน้นการอบรมโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
สัดส่วนของภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ เป็น 60 : 40 ระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
ในแต่ละมาตรฐานความรู้ 
    เกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม 
    (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลา 
การฝึกอบรมทั้งหมด 
    (2) ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ต้องนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาร่วมประเมินด้วย
    การดำเนินการฝึกอบรมเริ่มดำเนินการรับรองหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 มีสถาบันอุดมศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง ทั้งสิ้น 16 สถาบัน มีผู้ผ่านการอบรม ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 16,629 คน ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 19 สิงหาคม 2553  มีมติให้ยกเลิกการให้การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553 
    ต่อมาคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้จัดฝึกอบรม 9 มาตรฐาน แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จากคุรุสภา ซึ่งผ่านการรับรองความรู้ ฯ ไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน และเห็นชอบให้สถาบันที่ผ่าน
การรับรองหลักสูตรอบรมจากคณะกรรมการคุรุสภาจัดฝึกอบรม 9 มาตรฐาน โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรม และจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันที่จัดฝึกอบรม  มีผู้ผ่านการอบรม ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 12,985 คน
    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทราบถึงความจำเป็นของผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งใช้มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548  ที่มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ไม่ครบทั้ง 9 มาตรฐาน เพื่อให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ครบทั้ง 9 มาตรฐาน ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 จึงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจัดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้อย่างน้อย 1 มาตรฐาน โดยผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ณ หน่วยฝึกอบรมที่คุรุสภารับรอง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ฯ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 25,350 คน และผ่านการฝึกอบรม ฯ ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 22,128 คน 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 65,839