สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
 

หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรฯ

 • หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และข้อกำหนดในการขอรับรองหลักสูตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนาเรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

 • คุณสมบัติของผู้ประเมินหลักสูตร
         การประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มีเป้าหมายเพื่อการคัดสรรประสบการณ์ที่หน่วยพัฒนาครูเตรียมการมาเพื่อให้ครูได้รับความรู้ ทักษะ และความเป็นครู ที่มีคุณภาพสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพกับนักเรียนได้ตรงตามความมุ่งหวังที่เข้ารับการพัฒนาจากหลักสูตรนั้นๆ 
การประเมินหลักสูตรจะกระทำภายใต้หลักวิชาการและเป็นระบบ มีเหตุผลทางวิชาการ สามารถอธิบายได้ ด้วยกระบวนการ Peer review โดยผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงวิชานั้นหรือใกล้เคียงมากที่สุดผู้ประเมินหลักสูตรการประเมินหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร จะมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่พิจารณาคุณภาพของหลักสูตรด้านวิชาการ คัดสรรและค้นหาร่องรอยหลักฐานที่เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรนั้นจะสามารถส่งมอบมวลประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้กับครูที่เข้ารับการพัฒนาได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/หน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์สูง หรือผ่านการปฏิบัติการสอน การบริหารในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำรงตำแหน่งวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 91
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 336,492