สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
 

สถาบันการศึกษา


วิธีการค้นหา กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาชื่อที่ต้องการ

รายชื่อหน่วยพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ประเภทสถาบันการศึกษาที่ ชื่อหน่วยพัฒนาครู/เว็บไซต์ อีเมลผู้ประสานงาน
1 กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี g2663supaluksa@kurupatana.ac.th
2 กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ g3471guahgr@kurupatana.ac.th
3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา g4281somkietph@kurupatana.ac.th
4 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร g4879pattrikasi@kurupatana.ac.th
5 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม g3571adithepchaikarnpa@kurupatana.ac.th
6 คณะครุศาสตร์ g3466chantrasa@kurupatana.ac.th
7 คณะครุศาสตร์ g3874benjamapornse@kurupatana.ac.th
8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย g5080aruneeho@kurupatana.ac.th
9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม g4883onanongkh@kurupatana.ac.th
10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ g5572narumolpu@kurupatana.ac.th
11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย g4379amnatsa@kurupatana.ac.th
12 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g2666sarojsa@kurupatana.ac.th
13 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี g2663songsrito@kurupatana.ac.th
14 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี g5086wassanasa@kurupatana.ac.th
15 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา g5992ratchananpu@kurupatana.ac.th
16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช g5886yanintornbo@kurupatana.ac.th
17 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ g5182kraiwitde@kurupatana.ac.th
18 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา g2664wichianin@kurupatana.ac.th
19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ g5778suchartho@kurupatana.ac.th
20 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา g5690siriponsa@kurupatana.ac.th
21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม g5476nongluckja@kurupatana.ac.th
22 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ g5286arthitayakh@kurupatana.ac.th
23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม g5289ubonwanki@kurupatana.ac.th
24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ g4879porntipan@kurupatana.ac.th
25 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง g5572pratanago@kurupatana.ac.th
26 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย g3773somyongse@kurupatana.ac.th
27 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ g4481nittayama@kurupatana.ac.th
28 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา g5689nidarinju@kurupatana.ac.th
29 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา g5982sumaleeti@kurupatana.ac.th
30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี g3471chitapornia@kurupatana.ac.th
31 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g3872phongsaksr@kurupatana.ac.th
32 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ g3067phimphakath@kurupatana.ac.th
33 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี g5490ketsirito@kurupatana.ac.th
34 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม g3471somsakak@kurupatana.ac.th
35 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี g5179wisitsreewi@kurupatana.ac.th
36 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี g5179wisitsreewi@kurupatana.ac.th
37 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร g5588monruedeeme@kurupatana.ac.th
38 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม g5587udonji@kurupatana.ac.th
39 คณะเทคโนโลยีสังคม g5279thummaratbo@kurupatana.ac.th
40 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม g3068worapaphaar@kurupatana.ac.th
41 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม g3673sitthipongin@kurupatana.ac.th
42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง g4376jakkithu@kurupatana.ac.th
43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ g3774banchach@kurupatana.ac.th
44 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ g3976rungthipso@kurupatana.ac.th
45 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ g5881chanansaraor@kurupatana.ac.th
46 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ g5485jaruneeth@kurupatana.ac.th
47 คณะบัญชี g5896punnawitpu@kurupatana.ac.th
48 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ g4877karntarutch@kurupatana.ac.th
49 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ g4885parichartph@kurupatana.ac.th
50 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร g5379chommanadin@kurupatana.ac.th
51 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ g5078pongsatornkh@kurupatana.ac.th
52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ g5983khwanchitsu@kurupatana.ac.th
53 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g4885pakpimolso@kurupatana.ac.th
54 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี g5385wasitakerdpholpr@kurupatana.ac.th
55 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี g5481jittimaar@kurupatana.ac.th
56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา g4480apinyano@kurupatana.ac.th
57 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ g4776nonglakar@kurupatana.ac.th
58 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา g5487nussarach@kurupatana.ac.th
59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี g5367jutamaneeti@kurupatana.ac.th
60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต g5179tananyaphatsr@kurupatana.ac.th
61 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล้ยสวนดุสิต g4376rhatiyano@kurupatana.ac.th
62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g5182walaiphonsu@kurupatana.ac.th
63 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม g4861sornho@kurupatana.ac.th
64 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ g5986sittichaiwi@kurupatana.ac.th
65 คณะวิทยาศาสตร์ g4176thippawansa@kurupatana.ac.th
66 คณะวิทยาศาสตร์ g3064nongnuchsu@kurupatana.ac.th
67 คณะวิทยาศาสตร์ g6165winyuch@kurupatana.ac.th
68 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร g5691watcharaju@kurupatana.ac.th
69 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา g3972pariyapa@kurupatana.ac.th
70 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม g4178piyapatrbu@kurupatana.ac.th
71 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง g3367wilartpo@kurupatana.ac.th
72 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร g5377korakotch@kurupatana.ac.th
73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g4985woracheadso@kurupatana.ac.th
74 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ g2763perapongne@kurupatana.ac.th
75 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา g2862satitko@kurupatana.ac.th
76 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร g3771suebtarkulsu@kurupatana.ac.th
77 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม g4885chaiyansa@kurupatana.ac.th
78 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ g5275napapornkh@kurupatana.ac.th
79 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ g2866chalongchaite@kurupatana.ac.th
80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัมลุง g6075rerngwutch@kurupatana.ac.th
81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล g5484krissadaas@kurupatana.ac.th
82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ g5384nitthakarnco@kurupatana.ac.th
83 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม g5490rutjareech@kurupatana.ac.th
84 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ g3976sinmahatph@kurupatana.ac.th
85 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ g5780kamonsiriwo@kurupatana.ac.th
86 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ g6193phitinanap@kurupatana.ac.th
87 คณะศิลปศาสตร์ g4179paksirito@kurupatana.ac.th
88 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี g3667kasamapornma@kurupatana.ac.th
89 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี g3976preeyapornch@kurupatana.ac.th
90 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ g4277songgrodph@kurupatana.ac.th
91 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด g5483wanlukth@kurupatana.ac.th
92 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ g4679sangmaneewo@kurupatana.ac.th
93 คณะศึกษาศาสตร์ g2565chaiwatsu@kurupatana.ac.th
94 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) g4376pikunek@kurupatana.ac.th
95 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ g5882suthidach@kurupatana.ac.th
96 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ g5484kasempr@kurupatana.ac.th
97 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา g5085naruemolne@kurupatana.ac.th
98 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ g5963sasiradaph@kurupatana.ac.th
99 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล n61alongkotya@kurupatana.ac.th
100 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ g5786arethitpo@kurupatana.ac.th
101 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร g5589yuwareepo@kurupatana.ac.th
102 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ g5582anuchapi@kurupatana.ac.th
103 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ g5187suppawanvo@kurupatana.ac.th
104 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ g6074sarudach@kurupatana.ac.th
105 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ g5080chompooth@kurupatana.ac.th
106 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล g4678sivapongsu@kurupatana.ac.th
107 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหวิทยาลัยมหาสารคาม g6299yanapatch@kurupatana.ac.th
108 คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดยดร. อินทิรา (โรงเรียนเสริมทักษะภาษา) n60intirasr@kurupatana.ac.th
109 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน g5896kamonnatju@kurupatana.ac.th
110 โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ g5174chaysureech@kurupatana.ac.th
111 เทคโนธานี g5993kanokwanbo@kurupatana.ac.th
112 บริษัท นักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด n62phisutmi@kurupatana.ac.th
113 บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด n60thanawansa@kurupatana.ac.th
114 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ g5282marutpa@kurupatana.ac.th
115 โปรแกรมการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย g3570sangpetch@kurupatana.ac.th
116 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา g3773manopch@kurupatana.ac.th
117 โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว g2562suksaph@kurupatana.ac.th
118 โปรแกรมวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ g2967vasanchaika@kurupatana.ac.th
119 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ g2663suriyach@kurupatana.ac.th
120 ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา g5479sirawanja@kurupatana.ac.th
121 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา g2484pratakornku@kurupatana.ac.th
122 ภาควิชาการศึกษาพิเศษ g3574sasipinsu@kurupatana.ac.th
123 ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน g5080tussatrinwa@kurupatana.ac.th
124 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g4785ponwanara@kurupatana.ac.th
125 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย g3763kanoktippa@kurupatana.ac.th
126 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g6080phitsanuphakhinch@kurupatana.ac.th
127 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ g5679phimphiphatth@kurupatana.ac.th
128 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา g5378nakhonla@kurupatana.ac.th
129 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี g3069saicholpi@kurupatana.ac.th
130 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ g6082chanwitka@kurupatana.ac.th
131 ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) g5574thaisa@kurupatana.ac.th
132 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา g3775juthamasha@kurupatana.ac.th
133 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g2765chawitch@kurupatana.ac.th
134 ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ g3171ananma@kurupatana.ac.th
135 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g4782orathaiin@kurupatana.ac.th
136 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร g1588natthakitna@kurupatana.ac.th
137 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ n62darinunnu@kurupatana.ac.th
138 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี g6082suebsaltu@kurupatana.ac.th
139 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น g4479suneeratsr@kurupatana.ac.th
140 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา g5858chaowaritjo@kurupatana.ac.th
141 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน g3873praphanya@kurupatana.ac.th
142 มหาวิทยาลัยนครพนม g6096sikarindu@kurupatana.ac.th
143 มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมการบริการวิชาการ g5084anchisang@kurupatana.ac.th
144 มหาวิทยาลัยปทุมธานี g4857thanakornth@kurupatana.ac.th
145 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย g4658kwansa@kurupatana.ac.th
146 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก g5384suphansame@kurupatana.ac.th
147 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น g5372riangdowta@kurupatana.ac.th
148 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน g4977saneja@kurupatana.ac.th
149 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร g5085numpornln@kurupatana.ac.th
150 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร g5995ketkeawso@kurupatana.ac.th
151 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ g5481piangkaepo@kurupatana.ac.th
152 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา g3672sirinatjo@kurupatana.ac.th
153 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา g4984supatravi@kurupatana.ac.th
154 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร g5382sasithornso@kurupatana.ac.th
155 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา g4072kitimata@kurupatana.ac.th
156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี g5888atsawinch@kurupatana.ac.th
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ g5486utakaph@kurupatana.ac.th
158 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ g4580supanneepa@kurupatana.ac.th
159 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา g1754chaithanaskornph@kurupatana.ac.th
160 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง g5879kanphitchako@kurupatana.ac.th
161 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g5488kanthikake@kurupatana.ac.th
162 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g4885chiraphanpi@kurupatana.ac.th
163 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ g5990yuwatidako@kurupatana.ac.th
164 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น g5866kanyamonin@kurupatana.ac.th
165 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น g4067junyapo@kurupatana.ac.th
166 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ g5592patcharapornkl@kurupatana.ac.th
167 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" n60patchareech@kurupatana.ac.th
168 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม g5677winaith@kurupatana.ac.th
169 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
g5777ketsaraphanpunsrikatekh@kurupatana.ac.th
170 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี g3471yuphinpa@kurupatana.ac.th
171 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว g5589wuttichaiph@kurupatana.ac.th
172 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน g3461suphachoksa@kurupatana.ac.th
173 โรงเรียนเชียงคาน g5286sopapornth@kurupatana.ac.th
174 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย g5589nusarinnu@kurupatana.ac.th
175 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) g4272anawatun@kurupatana.ac.th
176 โรงเรียนด่านขุนทด g4177anusornho@kurupatana.ac.th
177 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 g6064komsinpr@kurupatana.ac.th
178 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี g2889kobwitpi@kurupatana.ac.th
179 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา g3867oatthaphongph@kurupatana.ac.th
180 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ g4580phumpithakch@kurupatana.ac.th
181 โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ g3972chotiroskh@kurupatana.ac.th
182 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ n62shunnawatpu@kurupatana.ac.th
183 โรงเรียนนานาชาติอริสตา n61anonna@kurupatana.ac.th
184 โรงเรียนโนนราษีวิทยา g3368thitiwatpi@kurupatana.ac.th
185 โรงเรียนบางละมุง g2767chattr@kurupatana.ac.th
186 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ g3468tatsaneetu@kurupatana.ac.th
     
188 โรงเรียนบ้านคุณแม่ n62vorachaipi@kurupatana.ac.th
189 โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) g4078viriyawa@kurupatana.ac.th
190 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. g3774yothinsi@kurupatana.ac.th
191 โรงเรียนบ้านทางสาย g6161supitpr@kurupatana.ac.th
192 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม g6086fueangfafu@kurupatana.ac.th
193 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย g4178kumpolja@kurupatana.ac.th
194 โรงเรียนบ้านนาขนวน g4481saritapi@kurupatana.ac.th
195 โรงเรียนบ้านนางเตียไศลทอง g5486weerachatma@kurupatana.ac.th
196 โรงเรียนบ้านบะป่าคา สพป.สกลนคร เขต 3 g3876wasuklitsu@kurupatana.ac.th
197 โรงเรียนบ้านปะทาย g2665somsakpr@kurupatana.ac.th
198 โรงเรียนบ้านม่วงชุม g4683rachapoomso@kurupatana.ac.th
199 โรงเรียนบ้านวังเต่า g5288kajornsakkh@kurupatana.ac.th
200 โรงเรียนบ้านหนองแก g4875naowaratth@kurupatana.ac.th
201 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม g5184phanukritph@kurupatana.ac.th
202 โรงเรียนบ้านหนองสะแก g4881phitchayakanna@kurupatana.ac.th
203 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว g4875griskhajohnsr@kurupatana.ac.th
204 โรงเรียนบ้านหว้าน g4985wanonno@kurupatana.ac.th
205 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร g3672wattanaon@kurupatana.ac.th
206 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังฟวัดเพชรบุรี g5288noppadolru@kurupatana.ac.th
207 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม g3168yuttanapr@kurupatana.ac.th
208 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ g4177sarakornse@kurupatana.ac.th
209 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ g3774jenphopch@kurupatana.ac.th
210 โรงเรียนพญาเม็งราย n6283nittayakr@kurupatana.ac.th
211 โรงเรียนภาษาโกลบอล เอ็ดดูเคชั่น g5073chudchajo@kurupatana.ac.th
212 โรงเรียน(มอนเทสซอริ)ทรินิธิวิทยพัฒน์ g5879anitasi@kurupatana.ac.th
213 โรงเรียนมีสุข g5463phaithoonwa@kurupatana.ac.th
214 โรงเรียนราชินูทิศ2 g4582sarayutth@kurupatana.ac.th
215 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา g4582pantippath@kurupatana.ac.th
216 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา g4274samatchayaph@kurupatana.ac.th
217 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ g5283sompangin@kurupatana.ac.th
218 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก g2965somdechan@kurupatana.ac.th
219 โรงเรียนวัดบางโปรง g4180piyasonch@kurupatana.ac.th
220 โรงเรียนวัดประสาทนิกร g5582krittidechsa@kurupatana.ac.th
221 โรงเรียนวัดโพธิศรี g3674sathaporngr@kurupatana.ac.th
222 โรงเรียนวัดยั้งเมิน g2762jedsadatu@kurupatana.ac.th
223 โรงเรียนวัดวังฆ้อง g3270wichaira@kurupatana.ac.th
224 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม g3876nattikali@kurupatana.ac.th
225 โรงเรียนวัดแสลง g2664wanchaika@kurupatana.ac.th
226 โรงเรียนเวตวันวิทยา g2262mayureetu@kurupatana.ac.th
227 โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) g5454maytineebh@kurupatana.ac.th
228 โรงเรียนสอนการพูดจอมพล g5885khanitthakl@kurupatana.ac.th
229 โรงเรียนสอนภาษาไบร์ทตัน n61kamonlaphatch@kurupatana.ac.th
230 โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ำชลบุรี n60jaranka@kurupatana.ac.th
231 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม g4987pattarapornje@kurupatana.ac.th
232 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ g5959nareeku@kurupatana.ac.th
233 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร g5490natdanaibu@kurupatana.ac.th
234 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม g3167songdetso@kurupatana.ac.th
235 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา g5188paisanwo@kurupatana.ac.th
236 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา g4883niwatsu@kurupatana.ac.th
237 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ g3874sanchaich@kurupatana.ac.th
238 โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการคอมพิวเตอร์ n62wipawadeech@kurupatana.ac.th
239 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย g3775amnuaysu@kurupatana.ac.th
240 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ g5592anuttarasakwi@kurupatana.ac.th
241 โรงเรียนอนุบาลวัยใส g2360varapanke@kurupatana.ac.th
242 โรงเรียนอุตรดิตถ์ g2866wiwatchailo@kurupatana.ac.th
243 วิทยาลัยการดนตรี g5994rinruthaipi@kurupatana.ac.th
244 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา g6072anuraksi@kurupatana.ac.th
245 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา g3775thidawanun@kurupatana.ac.th
246 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย g5877kowitpi@kurupatana.ac.th
247 วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ g5767chalermchaima@kurupatana.ac.th
248 วิทยาลัยชุมชนพังงา g1959weenaka@kurupatana.ac.th
249 วิทยาลัยเชียงราย g4877weeraphansi@kurupatana.ac.th
250 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ g4882sayamch@kurupatana.ac.th
251 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี g3673abhichatan@kurupatana.ac.th
252 วิทยาลัยเทคนิคตรัง g3773pirasaksi@kurupatana.ac.th
253 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก g5171thirasakar@kurupatana.ac.th
254 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต g2765kittiba@kurupatana.ac.th
255 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร g3165monthawadeepo@kurupatana.ac.th
256 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด g5381jaruneeka@kurupatana.ac.th
257 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน g3774saithongso@kurupatana.ac.th
258 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ g61187chaloemsakmu@kurupatana.ac.th
259 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี g2462yongyutpr@kurupatana.ac.th
260 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ g2859lamunla@kurupatana.ac.th
261 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง g5975santhadch@kurupatana.ac.th
262 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ g4384narongdechke@kurupatana.ac.th
263 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ g4681kittisaksi@kurupatana.ac.th
264 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล g5986wanwisala@kurupatana.ac.th
265 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต g6083nachatch@kurupatana.ac.th
266 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม g5692pattrawutse@kurupatana.ac.th
267 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต g5690chadaratkh@kurupatana.ac.th
268 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร g5477buringu@kurupatana.ac.th
269 วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา g5771purisso@kurupatana.ac.th
270 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา g5578pattrawadeema@kurupatana.ac.th
271 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น g5486thipsudawi@kurupatana.ac.th
272 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก g5687phumiphatwa@kurupatana.ac.th
273 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม g3669nuntape@kurupatana.ac.th
274 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย g4078anonju@kurupatana.ac.th
275 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ g3663rungtiwasa@kurupatana.ac.th
276 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา g5769kingsornko@kurupatana.ac.th
277 ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร g5962sudasu@kurupatana.ac.th
278 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น g5592ammarinkh@kurupatana.ac.th
279 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ g4578pimlapaspo@kurupatana.ac.th
280 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น g4884nattidasu@kurupatana.ac.th
281 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช g4681kittisakch@kurupatana.ac.th
282 ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ g4271krisanadejja@kurupatana.ac.th
283 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี g5988samritma@kurupatana.ac.th
284 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ g3771wandeesi@kurupatana.ac.th
285 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล g5177kritchakornwo@kurupatana.ac.th
286 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม g5188soponpi@kurupatana.ac.th
287 ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ g4274wichiansu@kurupatana.ac.th
288 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง g4681tophanth@kurupatana.ac.th
289 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ g5277weerananka@kurupatana.ac.th
290 ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม g5285prawitru@kurupatana.ac.th
291 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย g6776somjaika@kurupatana.ac.th
292 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ g5277yuwadeedi@kurupatana.ac.th
293 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (รมป.)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต g4974siriyakornko@kurupatana.ac.th
294 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ g5586kittiyaar@kurupatana.ac.th
295 ศูนย์มายด์เฟรนด์แคร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ g5474neenarade@kurupatana.ac.th
296 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม g1450bandonsu@kurupatana.ac.th
297 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม n60dechni@kurupatana.ac.th
298 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม g2660wittayatornto@kurupatana.ac.th
299 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. g1959agachaibo@kurupatana.ac.th
300 ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง g4880sujitrasu@kurupatana.ac.th
301 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต g5992phatcharawatph@kurupatana.ac.th
302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ g4880kantapatki@kurupatana.ac.th
303 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา g6097anondi@kurupatana.ac.th
304 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง g3873pratoomph@kurupatana.ac.th
305 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว g5593nuchanatno@kurupatana.ac.th
306 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี g4277somruethaida@kurupatana.ac.th
307 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม g3267kannikarth@kurupatana.ac.th
308 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา g4684kumpolsakma@kurupatana.ac.th
309 ศูนย์สะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ g4378chanyo@kurupatana.ac.th
310 ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ n61tinnakrittapatru@kurupatana.ac.th
311 ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง g5684ratchadapornhu@kurupatana.ac.th
312 ศูนย์อาเซียนศึกษา g5881lampongkl@kurupatana.ac.th
313 ศูนย์แอปเปิลรีเจนอลเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ g5782thitith@kurupatana.ac.th
314 ศูนย์ Active Learning Center (ALC) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น g6273chalittayaso@kurupatana.ac.th
315 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ g5961pornnarongvo@kurupatana.ac.th
316 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ g2461witsawakh@kurupatana.ac.th
317 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ g5857prajakth@kurupatana.ac.th
318 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 g4177panaja@kurupatana.ac.th
319 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ g4075sarayutth@kurupatana.ac.th
320 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก g3673praphattph@kurupatana.ac.th
321 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 g2056likhitpo@kurupatana.ac.th
322 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 g5886anchaleeba@kurupatana.ac.th
323 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 g3875surinbo@kurupatana.ac.th
324 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 g5860apinaile@kurupatana.ac.th
325 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 g2462phanthawadeeni@kurupatana.ac.th
326 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 g5892nitiwutho@kurupatana.ac.th
327 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 g5959manuku@kurupatana.ac.th
328 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย n61prasaneesi@kurupatana.ac.th
329 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น g5686sarawutch@kurupatana.ac.th
330 สถาบันไทยคดีศึกษา g4883sorayasu@kurupatana.ac.th
331 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล g5284namkangsr@kurupatana.ac.th
332 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ g4278wiyadasr@kurupatana.ac.th
333 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก g5787thawatchaisu@kurupatana.ac.th
334 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ g4879chantalucksr@kurupatana.ac.th
335 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา g3674kessareela@kurupatana.ac.th
336 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ g4274supatrawa@kurupatana.ac.th
337 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา g5992sasipimpo@kurupatana.ac.th
338 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย g2283anuraxka@kurupatana.ac.th
339 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม g6082anuwatin@kurupatana.ac.th
340 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน g5584somkuansr@kurupatana.ac.th
341 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) g5892kultidasa@kurupatana.ac.th
342 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน g3977phongsakke@kurupatana.ac.th
343 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล g5485mateenutra@kurupatana.ac.th
344 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ g5886piyanunph@kurupatana.ac.th
345 สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย g5189thitinanth@kurupatana.ac.th
346 สาขาจิตวิทยาและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา g5981lumyaise@kurupatana.ac.th
347 สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม g5389kusumayo@kurupatana.ac.th
348 สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี g5682nakhonchaich@kurupatana.ac.th
349 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา g3467kwanjaide@kurupatana.ac.th
350 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี g2463pornchaino@kurupatana.ac.th
351 สาขาวิชาการประถมศึกษา g5576kamonratwo@kurupatana.ac.th
352 สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาวิธีวิทยาการเรียนรู้ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา g5679nanthimana@kurupatana.ac.th
353 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ g5583podjaneech@kurupatana.ac.th
354 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g5788yaneech@kurupatana.ac.th
355 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี g3265chuleepornsa@kurupatana.ac.th
356 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม g4884anuchaph@kurupatana.ac.th
357 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร g3572waroph@kurupatana.ac.th
358 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ g4074bongkochni@kurupatana.ac.th
359 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g5388porntipala@kurupatana.ac.th
360 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร g4481boonchaiar@kurupatana.ac.th
361 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g5081manaso@kurupatana.ac.th
362 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร g5990wuttichairo@kurupatana.ac.th
363 สาขาวิชาเคมี (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
g5384patchareerompayomwi@kurupatana.ac.th
364 สาขาวิชาเคมี (คบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
g5384patchareerompayomwi@kurupatana.ac.th
365 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม g5488benyapatwu@kurupatana.ac.th
366 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น g2764taweesr@kurupatana.ac.th
367 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม g4880thongnopakhunin@kurupatana.ac.th
368 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ g4582niponpa@kurupatana.ac.th
369 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม g4266prapatsornpr@kurupatana.ac.th
370 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ g4779piyasakse@kurupatana.ac.th
371 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g5783virasakku@kurupatana.ac.th
372 สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา g4073kanpornai@kurupatana.ac.th
373 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี g2161dheerachaipo@kurupatana.ac.th
374 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต g4481sutasja@kurupatana.ac.th
375 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g5791pornpisutdu@kurupatana.ac.th
376 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ g5684suriyawuthsu@kurupatana.ac.th
377 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค g3471thonginwa@kurupatana.ac.th
378 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร g5262watineeka@kurupatana.ac.th
379 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ทักษิณ g5382suwitkh@kurupatana.ac.th
380 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา g5883luechala@kurupatana.ac.th
381 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี g5182pattawanna@kurupatana.ac.th
382 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี g2463prasitpu@kurupatana.ac.th
383 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า g4875channarongno@kurupatana.ac.th
384 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช g5379juraratth@kurupatana.ac.th
385 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ g3169ittiwatsr@kurupatana.ac.th
386 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ g5962thawuthpl@kurupatana.ac.th
387 สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี g5277karanphonwi@kurupatana.ac.th
388 สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี g5277karanphonwi@kurupatana.ac.th
389 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา g5781jakkritja@kurupatana.ac.th
390 สาขาหลักสูตรและการสอน g5376phochetth@kurupatana.ac.th
391 สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ g5074netich@kurupatana.ac.th
392 สำนักคอมพิวเตอร์ g5486khanitthasa@kurupatana.ac.th
393 สำนักคอมพิวเตอร์ g4175pawichph@kurupatana.ac.th
394 สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร g5588luckanach@kurupatana.ac.th
395 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา g4581narisanande@kurupatana.ac.th
396 สำนักงานจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา g5185kasemsuntpa@kurupatana.ac.th
397 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา g4781kallayaja@kurupatana.ac.th
398 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช g5482kemmanatmi@kurupatana.ac.th
399 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ g5581chanutpo@kurupatana.ac.th
400 สำนักนวัตกรรมและบริการสังคม g4783duangratin@kurupatana.ac.th
401 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ g3067anomasu@kurupatana.ac.th
402 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา g4579nannaphatth@kurupatana.ac.th
403 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม g4783naiyanapr@kurupatana.ac.th
404 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม g5588wasanpi@kurupatana.ac.th
405 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี g2384paisanyo@kurupatana.ac.th
406 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร g5983kawiyasr@kurupatana.ac.th
407 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี g5685ismailra@kurupatana.ac.th
408 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ g3064nipem@kurupatana.ac.th
409 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน g6092chalandach@kurupatana.ac.th
410 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา g5788tangpanidhanar@kurupatana.ac.th
411 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ g2563benjanarddu@kurupatana.ac.th
412 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ g6197phimchanokkh@kurupatana.ac.th
413 หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม g4178suwichti@kurupatana.ac.th
414 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ g4684autthadejwa@kurupatana.ac.th
415 หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ g4476siripornch@kurupatana.ac.th
416 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต g4273juthawutch@kurupatana.ac.th
417 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม g4473parindasu@kurupatana.ac.th
418 หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น g5582piyalukpo@kurupatana.ac.th
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 532
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 178,368