สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

คุณสมบัติของหน่วยพัฒนาครู
 
หน่วยงานที่สามารถเสนอขอเป็นหน่วยพัฒนาครูได้ จะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
 
1. สถาบันการศึกษา หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ ภาควิชา โปรแกรมวิชา ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทั้งรัฐและเอกชน โดยมีเงื่อนไขการดำเนินการ ดังนี้

1.1 โรงเรียน กำหนดให้เป็นหน่วยพัฒนาครูได้เพียงหน่วยเดียว ผู้อำนวยการ จะต้องออกหนังสือแสดงความจำนงเป็นหน่วยพัฒนาครูพร้อมมอบหมายบุคคลเป็นผู้แทนในการประสานงานกับสถาบันคุรุพัฒนา
 
        1.2 สถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้ ภาควิชา/กอง/ฝ่าย/โปรแกรมวิชา/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก /คณะ กำหนดให้เป็นหน่วยพัฒนาครูได้ โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว โดยคณบดี/ผู้อำนวยการ/อธิการบดี หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ออกหนังสือแสดงความจำนงเป็นหน่วยพัฒนาครู
 
        1.3 ผู้บริหารสถาบัน จะต้องมีหนังสือมอบหมายบุคคลเป็นผู้แทนในการประสานงานกับสถาบันคุรุพัฒนาอย่างเป็นทางการ
 
2 นิติบุคคล หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม มูลนิธิ ที่มีการจัดตั้งและยังมีสถานภาพที่สมบูรณ์ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนของการจัดตั้งหน่วยงานนั้นอย่างเป็นปัจจุบัน ยังไม่ขาดสถานภาพ และต้องมีการจดทะเบียนที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น กำหนดให้เป็นหน่วยพัฒนาครูได้เพียงหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งนิติบุคคล

        2.1 มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหนังสือรับรองลงนามโดยนายทะเบียนพร้อมประทับตรา หนังสือรับรองต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน (หนังสือรับรองจะต้องออกโดยนายทะเบียน และต้องออกหนังสือรับรองดังกล่าวหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน เท่านั้น) 

        2.2 มีหนังสือแสดงความจำนงเป็นหน่วยพัฒนาครู 
 
        2.3 ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น จะต้องมีหนังสือมอบหมายบุคคลเป็นผู้แทนในการประสานงานกับสถาบันคุรุพัฒนาอย่างเป็นทางการ
 
3. ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีขอบเขตงานระดับกรม กอง สำนัก ศูนย์ สำนักงานโดยแต่ละหน่วยจะต้องมอบหมายให้มีผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูที่เสนอ

         3.1 หน่วยราชการระดับเขตพื้นที่/จังหวัด/ศูนย์ภาค กำหนดให้เป็นหน่วยพัฒนาครู เพียงหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหน่วยงาน
 
         3.2 ผู้บริหารหน่วยราชการนั้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจออกหนังสือแสดงความจำนงเป็นหน่วยพัฒนาครู
         3.3  ผู้บริหารหน่วยราชการ มีหนังสือมอบหมายบุคคลเป็นผู้แทนในการประสานงานกับสถาบันคุรุพัฒนาอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้หน่วยพัฒนาขอหารือแนวปฏิบัติกับสถาบันคุรุพัฒนาเป็นรายกรณีหน่วยพัฒนาครูที่จะเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู ต้องเป็นหน่วยพัฒนาครูที่ลงทะเบียนกับสถาบันคุรุพัฒนา มีสภาพสมบูรณ์ก่อนวันที่ก่อนวันเปิดให้เสนอหลักสูตร 7 วัน หากพ้นกำหนดเวลาให้นำเสนอในครั้งต่อไป

คู่มือสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู (โปรดศึกษารายละเอียดเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง) >> คลิก  
ระบบบริหารจัดการหลักสูตรฯ (หน่วยพัฒนาครู) >> คลิก

ประกาศปิดการรับสมัครหน่วยพัฒนาครู รายละเอียด

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 517
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 339,731