สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
 

ความเป็นมา

 • สถาบันคุรุพัฒนา 
สถาบันคุรุพัฒนาจัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 เป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง ในกำกับของคุรุสภา เป็นส่วนงานหนึ่งของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2560 มีสถานะเทียบเท่าสำนัก ใช้คำย่อว่า “สคพ.” และให้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Teacher Professional Development Institute” ใช้คำย่อว่า “TPDI” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา
3. รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตลอดจนพัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน การอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากคุรุสภา
6. พัฒนาคลังความรู้และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการเผยแพร่รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ในวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
นอกจากสถาบันมีหน้าที่รับผิดชอบกิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์แล้วให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบในงานธุรการของสถาบัน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของสถาบัน
2. ดำเนินการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
3. ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันหรือมอบให้องค์กรหรือบุคคลอื่นทำกิจการที่อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของสถาบันตามที่คุรุสภาเห็นชอบ
4. บริหารงบประมาณ รับจ่าย และรายได้อื่น ๆ ของสถาบันตลอดจนจัดหาทุนและผลประโยชน์เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสถาบันตามที่คุรุสภากำหนด
5. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของคุรุสภา
6. ออกระเบียบต่าง ๆ ของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการศึกษาและระเบียบข้อบังคับคุรุสภา
7. ให้ใบประกาศหรือหนังสือรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8. ติดตามและประเมินผลการจัดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
9. รายงานกิจกรรมต่อคุรุสภาเป็นครั้งคราวและเป็นประจำปี
10. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันและตามที่ได้รับมอบหมายจากคุรุสภา
 
สถาบันคุรุพัฒนาได้เริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกิจกรรมรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในปีงบปะมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครู จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่บูรณาการความรู้ระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครูหรือศาสตร์วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) ที่จะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ตามสาระวิชาเฉพาะ ที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Content Knowledge : PCK) และอาจมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระเฉพาะทางอีกด้วย (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)
 
        คณะกรรมการคุรุสภา ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเปิดให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู และเสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานที่สมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู จำนวน 544 หน่วยงาน มีหลักสูตรที่เสนอขอการรับรอง
จากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 3,219 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง จำนวน 1,837 หลักสูตร มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง จำนวน 297,656 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ได้ออกประกาศคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยยึดกรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตรเดิม ซึ่งมีหน่วยงานที่สมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู จำนวน 890 หน่วยงาน มีหลักสูตรที่เสนอขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน จาก 3,410 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง จำนวน 2,834 หลักสูตร มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง จำนวน 53,906 คน
การดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สถาบันคุรุพัฒนามีการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน แล้ว จำนวน 4,671 หลักสูตร และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 355,834 คน จาก 6,018 รุ่น

 
 

         นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันคุรุพัฒนาได้จัดทำแผนการดำเนินงานของการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตามการจัดอบรมตามสภาพจริงร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของครูและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทาง และรูปแบบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทาง ตลอดจนจัดทำแผนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีต่อไปอีกด้วย
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 53
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 277,360