สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
Calendar
  ก่อนหน้า June 2018 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

การรับสมัครทดสอบ

คุรุสภาจะประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาผ่านเว็บไซต์ www.ksp.or.th ผู้ประสงค์จะสมัครทดสอบสามารถทำการสมัครทดสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครทดสอบออนไลน์  ตามข้อแนะนำในการสมัครทดสอบที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ


ผู้สมัครทดสอบชาวไทย           
     ๑. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ มาตรฐานละ ๓๐๐ บาท
     ๒. ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาทต่อการสมัครแต่ละครั้ง

ผู้สมัครทดสอบชาวต่างประเทศ  
     ๑. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
     ๒. ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาทต่อการสมัครแต่ละครั้ง


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้


วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ                 
คุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รวมทั้งวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบให้ผู้สมัครทดสอบทราบผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
 
หลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าทดสอบความรู้

ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการแสดงตนก่อนเข้าทดสอบ ดังนี้

ผู้เข้าทดสอบชาวไทย                        
     ๑. ใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
         ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว และลงลายมือชื่อของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
     ๒. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันทดสอบ และหลักฐานการเปลี่ยน
         ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

ผู้เข้าทดสอบชาวต่างประเทศ  
     ๑. ใบสมัครทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
         และลงลายมือชื่อของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
     ๒. หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ฉบับจริงหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

การแต่งกาย
ผู้เข้าทดสอบทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการเข้าสอบ

เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบความรู้

            
ผู้เข้าทดสอบชาวไทย           
- มาตรฐานความรู้ที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละมาตรฐาน ต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐

ผู้เข้าทดสอบชาวต่างประเทศ  
- มาตรฐานความรู้ที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละฉบับ ต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐

การประกาศผลการทดสอบความรู้

                
คุรุสภาจะประกาศผลการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ให้ผู้เข้าทดสอบทราบ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

การออกวุฒิบัตรรับรองความรู้


ผู้เข้าทดสอบความรู้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ในมาตรฐานความรู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ และจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบสมัครทดสอบความรู้ออนไลน์

 
 


Visitors today 41
All visitors 313,296