สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
Calendar
  ก่อนหน้า June 2018 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

สาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

๑. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู


สาระความรู้

(๑)  ภาษาไทยสำหรับครู


(๒)  ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ สำหรับครู


(๓)  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู


สมรรถนะ

(๑)  สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย


      เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง


(๒)  สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรือ ภาษาต่าง
      ประเทศอื่นๆ
เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง


(๓)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน


๒. การพัฒนาหลักสูตร


สาระความรู้

(๑)  ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา


(๒)  ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย


(๓)  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย


(๔)  ทฤษฎีหลักสูตร


(๕)  การพัฒนาหลักสูตร


(๖)  มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร


(๗)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา


(๘)  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร


สมรรถนะ

(๑)  สามารถวิเคราะห์หลักสูตร


(๒)  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย


(๓)  สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร


(๔)  สามารถจัดทำหลักสูตร


๓. การจัดการเรียนรู้


สาระความรู้

(๑)  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน


(๒)  รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอน


(๓)  การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้


(๔)  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้


(๕)  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม


(๖)  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้


(๗)  การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้


(๘)  การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ


(๙)  การประเมินผลการเรียนรู้


สมรรถนะ

(๑)  สามารถนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค


(๒)  สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน


(๓)  สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


(๔)  สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการเรียนรู้ ของผู้
       เรียนจากการประเมินผล


๔.  จิตวิทยาสำหรับครู


สาระความรู้

(๑)  จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์


(๒)  จิตวิทยาการศึกษา


(๓)  จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา


สมรรถนะ

(๑)  เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน


(๒)  สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน


(๓)  สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


(๔)  สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน


๕.  การวัดและประเมินผลการศึกษา


สาระความรู้

(๑)  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา


(๒)  การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา


(๓)  การประเมินตามสภาพจริง


(๔)  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน


(๕)  การประเมินภาคปฏิบัติ


(๖)  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม


สมรรถนะ

(๑)  สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง


(๒)  สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร


๖.  การบริหารจัดการในห้องเรียน


สาระความรู้

(๑)  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ


(๒)  ภาวะผู้นำทางการศึกษา


(๓)  การคิดอย่างเป็นระบบ


(๔)  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร


(๕)  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร


(๖)  การติดต่อสื่อสารในองค์กร


(๗)  การบริหารจัดการชั้นเรียน


(๘)  การประกันคุณภาพการศึกษา


(๙)  การทำงานเป็นทีม


(๑๐)  การจัดทำโครงงานทางวิชาการ


(๑๑)  การจัดโครงการฝึกอาชีพ


(๑๒)  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา


(๑๓)  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ


(๑๔)  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน


สมรรถนะ

(๑)  มีภาวะผู้นำ


(๒)  สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน


(๓)  สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ


(๔)  สามารถในการประสานประโยชน์


(๕)  สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ


๗.  การวิจัยทางการศึกษา


สาระความรู้

(๑)  ทฤษฎีการวิจัย


(๒)  รูปแบบการวิจัย


(๓)  การออกแบบการวิจัย


(๔)  กระบวนการวิจัย


(๕)  สถิติเพื่อการวิจัย


(๖)  การวิจัยในชั้นเรียน


(๗)  การฝึกปฏิบัติการวิจัย


(๘)  การนำเสนอผลงานวิจัย


(๙)  การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้


(๑๐)  การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา


(๑๑)  การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย


สมรรถนะ

(๑)  สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน


(๒)  สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนและพัฒนาผู้เรียน


๘.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


สาระความรู้

(๑)  แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ


       การเรียนรู้


(๒)  เทคโนโลยีและสารสนเทศ


(๓)  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ


(๔)  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้


(๕)  การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม


สมรรถนะ

(๑)  สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียน


       เกิดการเรียนรู้ที่ดี


(๒)  สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี


(๓)  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


๙.  ความเป็นครู


สาระความรู้

(๑)  ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู


(๒)  พัฒนาการของวิชาชีพครู


(๓)  คุณลักษณะของครูที่ดี


(๔)  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู


(๕)  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู


(๖)  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ


(๗)  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู


(๘)  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู


(๙)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


สมรรถนะ

(๑)  รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน


(๒)  อดทนและรับผิดชอบ


(๓)  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ


(๔)  มีวิสัยทัศน์


(๕)  ศรัทธาในวิชาชีพครู


(๖)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
 
 


Visitors today 36
All visitors 313,291