ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

ระเบียบมูลนิธิ

ระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ พ.ศ.๒๕๕๒


โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๑ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
       
ครูอาวุโส พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ข้อ ๒
ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓
ให้ยกเลิกระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
        พ.ศ. ๒๕๓๑
ข้อ ๔
คำว่า “ครูอาวุโส” ตามระเบียบนี้หมายถึงผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์
        ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ ๕ คำว่า “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ” ตามระเบียบนี้คือ เครื่องหมายที่มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำขึ้น
        ด้วยเงินชุบทอง เป็นรูปมงกุฏเปล่งรัศมี ตั้งอยู่บนฐานวงกลม พื้นลงยาด้วยสีน้ำเงิน มีดวงมณีสีเหลืองตรงกลาง
        ประกอบรัศมีโดยรอบ มีอักษรคำว่า “ครูอาวุโส” และอักษรคำว่า “คุรุสภา” อยู่ภายใน
ข้อ ๖ การประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้ปฏิบัติในโอกาส ดังนี้
     ๖.๑ แต่งเครื่องแบบตามระเบียบของทางราชการ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศและเครื่องแบบปกติ ให้ประดับ
           เครื่องหมายเชิดชูเกียรติไว้เหนือปกกระเป๋าเสื้อเบื้องขวาต่ำกว่าแนวรังดุมเม็ดที่หนึ่งลงมาพองาม
     ๖.๒ แต่งกายสุภาพ ให้ประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติไว้หน้าอกเบื้องขวาต่ำกว่าแนวรังดุมเม็ดที่หนึ่งพองาม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติตามข้อ ๖ ได้แก่ “ครูอาวุโสของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์”
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(นายจรูญ มิลินทร์)
ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 124,863