ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

พระมหากรุณาธิคุณต่อครูอาวุโส

พระมหากรุณาธิคุณต่อครูอาวุโส


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ และครูอาวุโสนานัปการ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ 

พระมหากรุณาธิคุณประการแรก คือการพระราชทานเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทเป็นทุนประเดิมแก่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๙  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิช่วยครูอาวุโส พร้อมทั้งมีมติให้จัดสรรเงิน ช.พ.ค. ของคุรุสภาส่วนกลาง สมทบเป็นจำนวนเงิน ๒ ล้านบาท

พระมหากรุณาธิคุณประการต่อมา คือ ทรงรับมูลนิธิช่วยครูอาวุโสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งมูลนิธิ

พระมหากรุณาธิคุณประการสำคัญยิ่ง ต่อมูลนิธิและครูอาวุโส คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโสที่มูลนิธิประกาศเกียรติคุณ ได้เข้าเฝ้าฯเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือเป็นประจำทุกปี นับแต่มูลนิธิได้เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า มีวิชาชีพครูเพียงวิชาชีพเดียวเท่านั้นที่ผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ จะได้เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตและเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ครูอาวุโสและผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ 

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๑๔
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๕


...ท่านทั้งหลายควรภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูเป็นผลสำเร็จมาได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จของท่านนี้อาจวัดไม่ได้ด้วยยศศักดิ์และด้วยความร่ำรวย แต่ก็เป็นความสำเร็จอันแท้จริงที่จะเป็นของท่านตลอดไป ไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงจากท่านไปได้ และเมื่อใดท่านรำลึกถึงความสำเร็จนี้ ท่านจะบังเกิดความสุขความอิ่มใจได้เต็มเปี่ยมเมื่อนั้น ทั้งนี้เพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ใช้แต่วิชาความรู้และคุณความดีมาตลอดชีวิต ได้ตั้งใจอย่างมั่นคงที่จะนำเอาความรู้ความดีทั้งปวง ที่มีในตนออกเผยแผ่และปลูกฝังลงในคนทั่วไป ด้วยความอุตสาหะ พยายาม ด้วยความเสียสละอดทนอย่างสูง ด้วยความเมตตากรุณา และด้วยเจตนาที่จะให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความสุขอันยั่งยืนแก่เพื่อนมนุษย์

บัดนี้ แม้จะพ้นหน้าที่ตามทางการแล้ว แต่ทุกท่านยังทรงความเป็นครูอยู่อย่างสมบูรณ์พร้อม ทั้งกายทั้งจิตใจ ขอให้คิดว่าสังคมยังเคารพยกย่องท่านอยู่เสมอมิได้เสื่อมคลาย และทุกคนยังปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นท่านบำเพ็ญประโยชน์ บำเพ็ญความดีเพื่อส่วนรวมอีกตลอดไป ให้เป็นนิมิตหมายที่ครูรุ่นหลังได้ยึดเหนี่ยว เป็นแบบฉบับในอันที่จะร่วมกันดำรงความบริสุทธิ์สะอาด ความมีศรีสง่า และความศักดิ์สิทธิ์ของครูไว้ให้คงอยู่กับชาติไทย...
...................................................
 

พระราชดำรัส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในโอกาสที่คณะครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๓
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส แทนพระองค์ ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และชื่นชมด้วยอย่างยิ่งกับท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง

ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโส จัดได้ว่าเป็นแบบฉบับของความเป็นครู ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุกท่านว่า ความเป็นครูนั้น ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่มีคุณค่าหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ปัญญา คือความรู้ในหลักวิชา และความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้โดยถูกต้อง อย่างหนึ่งได้แก่ความดี คือความสุจริต ความเมตตากรุณา และความปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้า อีกอย่างหนึ่งได้แก่ความสามารถ ที่จะเผื่อแผ่ความรู้และความดีของตนไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล ผู้เป็นครูแท้จึงเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และความดี ทั้งเต็มใจยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในวันนี้ จึงเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงคุณความดี และความสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่แต่ละท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญด้วยความเสียสละเหนื่อยยากมาเป็นเวลานานปี บัดนี้ แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม แต่ความเป็นครูที่เจริญเปี่ยมในตัวท่านก็ยังเปล่งออกให้เป็นประโยชน์แก่คนทุกคน แก่กิจการทุกอย่าง และแก่ชาติบ้านเมืองได้เสมอ

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดี เป็นที่เคารพระลึกถึง ประจำอยู่ในจิตใจของศิษย์ และบรรดาผู้ที่เคยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านทุกเมื่อไป ไม่มีเสื่อมคลาย

 

 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 125,623