ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

การดำเนินกิจการของมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับตั้งแต่มูลนิธิได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๑๐ จนครบ ๔๕ ปี ในปี ๒๕๕๕ มีดังนี้


๑. ประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส โดยการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร จำนวน ๗๑,๘๘๐ คน
    ในจำนวนนี้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน ๑,๘๑๒ คน เป็นเงิน จำนวน ๑๙,๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. นำครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวน ๓๙,๘๖๑ คน
๓. ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิ โดยมอบเข็มสดุดีเมื่อปี ๒๕๓๕ จำนวน ๙ ราย คือ หม่อม
    หลวงปิ่น มาลากุล นายอภัย จันทวิมล นายเชื้อ สาริมาน นายจรัส มหาวัจน์ นายสนั่น สุมิตร นายบุญถิ่น อัตถากร
    นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ นายเพี้ยน สุวรรณมาลิก และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ โดยมูลนิธิได้นำเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับ
    พระราชทานเข็มสดุดี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย
๔. ปี ๒๕๔๑ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเข็มสดุดีให้แก่นายจรูญ มิลินทร์ ในฐานะ
    บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิ โดยได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของมูลนิธิฯ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ สมัย
๕. ปี ๒๕๔๒ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเข็มสดุดีครูอาวุโส ให้แก่กรรมการมูลนิธิ
    ช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ดำรงตำแหน่งครบ ๑ วาระ จำนวน ๓๕ ราย คือ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
    นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ นายชงค์ วงษ์ขันธ์ นายพงษ์ศิริ เชาวนปรีชา นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ
    นายพะยอม แก้วกำเนิด นายอินทร์ ศรีคุณ นายประยูร จินดาประเสริฐ คุณหญิงถนอมจิตต์ หุตะสิงห์
    คุณหญิงกระจ่างศรีรักตะกนิษฐ์ คุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท นางสาวบุญส่ง วรรธนะสาร
    นายสมพงษ์ จิวะนนท์ นายนคร ลำลองรัตน์ นายบุญเหลือ พูลทอง นายอุดม แสงหิรัญ นายสุนทร เปรมฤทัย
    นายจรัส เสือทอง นายฉลอง โคตรคำนายสมหมาย ลาภอนันต์ นายชาญชัย สรรพโส นายณรงค์ โภชนจันทร์
    นายชูชีพ สอนสนิท นายสำเริง นิลประดิษฐ์ นายโกวิท สุรัสวดี นายปรีดา บุญเพลิง นายกำธร สถิรกุล
    นายสมชาย วงศ์เวช นายธนะ เชาวน์ไวนายเสน่ห์ ท่าตะเคียน นางผกา อิศรัตน์ นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง และ
    นางสาววารี ณ หนองคาย
๖. ปี ๒๕๔๔ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ได้มอบเข็มสดุดีครูอาวุโส ให้แก่บุคคลที่เป็นกรรมการมูลนิธิช่วยอาวุโส
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ดำรงตำแหน่งครบ ๑ วาระ จำนวน ๕ ราย คือ คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์
    นายปลองยุทธ อินทพันธ์ นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ นายนิยม สวัสดี และ นายสมศักดิ์ ฮดโท
๗. ปี ๒๕๔๖ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ได้มอบเข็มสดุดีครูอาวุโส ให้แก่กรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ใน
    พระบรมราชูปถัมภ์ ที่ดำรงตำแหน่งครบ ๑ วาระ จำนวน ๒ ราย คือ นายยุทธชัย อุตมา และ
    นางสาวดีกุล กิตติพงศ์พิสุทธิ์
๘. ปี ๒๕๔๙ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ได้มอบเข็มสดุดีครูอาวุโสให้กรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ดำรงตำแหน่งครบ ๑ วาระ จำนวน ๖ ราย คือคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายสมยศ
    มีเทศน์ นายสุวรรณ เค้าฝาย นายผดุง โพธิแดง นายถวิล น้อยเขียว และนายยืนยง จิรัฎฐิติกาล
๙. ปี ๒๕๕๒ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ได้มอบเข็มสดุดีครูอาวุโส ให้แก่กรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ใน
    พระบรมราชูปถัมภ์ ที่ดำรงตำแหน่งครบ ๑ วาระ จำนวน ๔ ราย คือ นางพรนิภา ลิมปพยอม นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
    นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ และ นายจักรพรรดิ วะทา
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 124,862