ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

การบริหารงานของมูลนิธิ


การบริหารกิจการและทรัพย์สินของมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้พิจารณาเลือกกรรมการมูลนิธิจำนวนไม่เกิน ๒๐ คน และไม่ต่ำกว่า ๗ คน เข้าไปเป็นกรรมการมูลนิธิ ซึ่งจำนวนกรรมการดังกล่าวต้องมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จำนวนไม่เกิน ๔ คน และเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการมูลนิธิจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๔

๑. นายจรูญ มิลินทร์                
         ประธานกรรมการ
๒. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์    
                  รองประธานกรรมการ
๓. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
   กรรมการ
๔. นางพรนิภา ลิมปพยอม   
               กรรมการ
๕. นายสมยศ มีเทศน์      
                   กรรมการ
๖. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ             
   กรรมการ
๗. นายจักรพรรดิ วะทา             
         กรรมการ
๘. นายถวิล น้อยเขียว
                        กรรมการ
๙. นายผดุง โพธิแดง
                          กรรมการ
๑๐. นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล              
  กรรมการ
๑๑. นายสนอง ทาหอม                   
   กรรมการ
๑๒. นายเกชา เดชา                       
  กรรมการ
๑๓. นายวสันต์ นาวเหนียว               
  กรรมการ
๑๔. นายอนุสรณ์ ไทยเดชา             
  กรรมการ
๑๕. นายองค์กร อมรสิรินันท์      
          กรรมการ
๑๖. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง
               กรรมการและเหรัญญิก
๑๗. นางธีรวัฒนา มีศิลป์        
            กรรมการและเลขานุการ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 124,861