ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน


 ขั้นที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.

 ออกประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือแก่
ครูอาวุโส
                           

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒.

ส่งประกาศการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร 
และ
เงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๓.

ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (แบบ มอ.๑) และเอกสารประกอบต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามที่  มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ กำหนด หากผู้ใดประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือ ให้ยื่นแบบขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.๒) และเอกสารประกอบ พร้อมกับ 
แบบ มอ.๑

 ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ภายใน ๓๐ กันยายน ของทุกปี                                 

 

๔.

ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบของผู้ประกอบวิชาชีพที่ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงานต้นสังกัดตามที่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ กำหนด

๕.

คัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือทางการเงินและจัดส่งรายชื่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพพร้อมแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ
เงินช่วยเหลือไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัดตามที่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ กำหนด

๖.

ตรวจสอบและรวบรวมจากหน่วยงานต้นสังกัดส่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

๗.

ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือมีเอกสารไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๘.

อนุมัติให้เป็นครูอาวุโส และอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ

๙.

จัดทำหนังสือขอพระราชทานนำครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๐.

แจ้งครูอาวุโสเพื่อเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๑.

จัดพิธีซักซ้อมครูอาวุโสเพื่อเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๒.

นำครูอาวุโสเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ

คณะกรรมการคุรุสภา     
คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ  และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๓.

 สรุปผลการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 125,625