ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 


สถานที่ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน


 สังกัด

 

สถานที่ขอรับ-ยื่นแบบ

 ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ๑.๑ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
       
และบุคลากรทางการศึกษา


๑.๒ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
      และการศึกษาตามอัธยาศัย


๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
      การศึกษาเอกชน

      - กรุงเทพมหานคร

      - ส่วนภูมิภาค

 

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
  การศึกษาตามอัธยาศัย- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/
 
  ประถมศึกษา /
 สำนักงานการศึกษาเอกชน 
  จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 
  (แล้วแต่กรณี)

 ๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประัถมศึกษา

      - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  เขต ๑ - ๔๒ (สังกัดเขตพื้นที่ใดให้ยื่นที่เขตพื้นที่นั้น)
 

 ๓. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

      - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
      - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
      - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
      - วิทยาลัยชุมชน 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ๔. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 ๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ๖. สถาบันการพลศึกษา

 สถาบันการพลศึกษา 

 ๗. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 สำนักการศึกษา ถนนลาดหญ้า กทม. 

๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น


  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 124,860