ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 


เอกสารประกอบการพิจารณา

       ๑. เอกสารประกอบการพิจารณาการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

          ๑.๑ แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (แบบ มอ.๑) (รอ Link)
          ๑.๒ รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
          ๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          ๑.๔ สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ๑.๕ สำเนาสมุดประวัติการเป็นครู ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมาชิกคุรุสภาเคยสังกัดอยู่ทุกสังกัด โดยใช้ต้นฉบับ
                ที่เจ้าหน้าที่บุคลากรรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกสดทุกหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   (๑) รายละเอียดของเจ้าของประวัติ เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สังกัด ฯลฯ
                   (๒) รายการปฏิบัติหน้าที่การเป็นครู ต้องบันทึกตั้งแต่บรรจุจนถึงปัจจุบัน
                   (๓) หน้าความผิดในราชการ ถ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เจ้าหน้าที่บุคลากรต้องเขียนรายละเอียดเพิ่ม
                         เติมว่า “ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย” โดยระบุชื่อ นามสกุลของเจ้าของประวัติไว้ด้วย
                   (๔) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงเรียนเอกชน ต้องมีสำเนาสมุดประวัติการเป็นครูที่บันทึก สถานที่ปฏิบัติงาน
                         วันบรรจุ-จำหน่ายออกในแต่ละช่วงให้ครบถ้วน และมีผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อำนวยการโรงเรียนออก
                         หนังสือรับรองว่ายังทำการสอนอยู่มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา และจะจำหน่ายออกเมื่อใด
    

     ๒ เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน

        ผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ต้องมีคุณสมบัติในการเป็นครูอาวุโส โดยยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย
        เชิดชูเกียรติ (แบบ มอ.๑) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตาม ๑  และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
        เพิ่มเติม ดังนี้
          ๒.๑ แบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.๒) 
          ๒.๒ 
รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
          ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรในอุปการะ จำนวน ๑ ฉบับ


  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 125,622