ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

 

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวูโส

ผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     ๑ เป็นสมาชิกคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ก่อนพระราชบัญญัติ
        สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บังคับใช้ หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับ
        ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีอายุ
        ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายนของทุกปี
     ๒ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำและทำการสอน
        หรือบริหารในสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
        การศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว
        มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมกัน
        ไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี
     ๓ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือดำรงตำแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับการให้การศึกษา จนถึงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์
     ๔ เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู


  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 125,619