ครูอาวุโส
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ


มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อสงเคราะห์ครูในทางการเงินและอื่นๆ ตามระเบียบมูลนิธิ จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเกียรติคุณครูและให้ความช่วยเหลือครู ดังนี้

      ๑. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโสแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            ๑.๑ เป็นสมาชิกคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
            ๑.๒ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และทำการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้ว มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี
            ๑.๓ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือดำรงตำแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับการให้การศึกษาจนถึงอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์
            ๑.๔ เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู

      ๒. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครูอาวุโสที่ยากจนหรือขาดผู้อุปการะ
            ๒.๑ ประกาศเกียรติคุณสมาชิกคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูที่ปฏิบัติงานจนมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ มีประวัติชีวิตการงานดี และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู ให้เป็นครูอาวุโส ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ดังนี้
                  ๒.๑.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำและทำการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี
                  ๒.๑.๒ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือดำรงตำแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับการให้การศึกษา จนถึงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์
            ๒.๒ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครูอาวุโส


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 38
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 125,626