รางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

งานประกาศเกียรติคุณ ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

๑. วัตถุประสงค์

    ๑.๑ เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการ
          พัฒนาศักยภาพครูภาษาฝรั่งเศส
    ๑.๒ เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป
    ๑.๓ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่ปฏิบัติตนดี และมีผลงานดีเด่น
    ๑.๔ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และวงการ
           ศึกษาของชาติ
    ๑.๕ เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสได้พัฒนาตนเองและคุณภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


๒. ประเภทรางวัล

ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๖ รางวัล โดยจำแนกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
    (๑) ครูประจำการ
    (๒) ครูนอกประจำการซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง


๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา

    ๓.๑ คุณสมบัติเบื้องต้น
        ๓.๑.๑ ครูประจำการ
       
    (๑) เป็นครูประจำการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาทุกหน่วยงานของรัฐ
                  และเอกชน หรือ
       
    (๒) เป็นอาจารย์ ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
       
    (๓) มีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศส รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
       
    (๔) ครูประจำการ ตามข้อ ๑) จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
       
    (๕) ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละและถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้
       
    (๖) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมมือและประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน ผู้อื่นและหน่วยงานอื่นได้
        ๓.๑.๒ ครูนอกประจำการ
            (๑) เป็นครูนอกประจำการ หรือเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือเป็นผู้สนับสนุนการสอนภาษา
                  ฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง
            (๒) มีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศส รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
            (๓) ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
            (๔) ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละและถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้
            (๕) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมมือและประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน ผู้อื่นและหน่วยงานอื่นได้
    ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
        ๓.๒.๑ ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส
            (๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างดี มีเจตคติที่ดีในการสอนภาษาฝรั่งเศส ถ่ายทอด
                  ความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศส
       
    (๒) เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
            (๓) เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จัดทำสื่อ
                  การเรียนการสอน
            (๔) คิดค้นวิธีการสอน รวมทั้งมีผลงานการพัฒนาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์และเหมาะ
                  สมกับสภาพท้องถิ่น
            (๕) สร้างบรรยากาศในการเรียนได้น่าสนใจ จูงใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสและมีทัศนคติ
                  เชิงบกต่อการเรียนและพัฒนาตนเองในอนาคต
            (๖) มีวิธีวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและวัตถุประสงค์
                  ของหลักสูตร เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้ตรงครอบคลุมและสะท้อนความสามารถทางภาษาที่แท้
                  จริงของผู้เรียน และเป็นวิธีที่ครูอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
    ๓.๒.๒ ด้านผลงานทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส
            - ผลงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อันเป็นประโยชน์แก่การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
              อาทิ งานผลิตสื่อการเรียนการสอน งานรวบรวมและเรียบเรียงเป็นเอกสาร ตำรา แบบเรียน งานเขียน บทความ
              ทางวิชาการ หรือเขียนบรรยายความรู้ภาษาฝรั่งเศสเผยแพร่ทางสื่อทุกประเภท จนเป็นที่ประจักษ์ สามารถ
              อ้างอิงและถือเป็นแบบอย่างได้


๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการทำงาน

    ๔.๑ แบบรายงานประวัติและผลงานของครู (รอ Link)
    ๔.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาหรือเค้าโครงการ
           สอน/โครงสร้างการสอน (course outline) อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
    ๔.๓ เอกสารทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานวิจัย จำนวนไม่เกิน ๔ เล่ม ขนาดกระดาษ A๔ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังได้
           ไม่เกิน ๕ ปี
    ๔.๔ สื่อการสอน


๕. การเสนอผลงาน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรอกข้อมูลและรายงานตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศให้ครบถ้วนทุกข้อ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศ ประกอบด้วย
    ๕.๑ แบบรายงานประวัติและผลงานของครูซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกข้อตามที่แนบท้ายประกาศ
    ๕.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา หรือเค้าโครงการ
           สอน/โครงสร้างการสอน (course outline) อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
    ๕.๓ เอกสารทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จำนวนไม่เกิน ๔ เล่ม ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังได้
           ไม่เกิน ๕ ปี
    ๕.๔ สื่อการสอน


๖. การพิจารณาตัดสิน

คณะกรรมการสรรหาครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จะเป็นผู้ประเมินผลงานของครูภาษาฝรั่งเศส จากที่หน่วยงานต่างๆ พิจารณาคัดเลือกเสนอมา โดยพิจารณาจากผลงานตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กำหนด แล้ว นำเสนอคณะอนุกรรมการยกย่องและส่งเสริมวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อจารณาเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สุด


๘. การมอบรางวัล

กำหนดมอบรางวัลในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม

๙. ขั้นตอนการดำเนินงาน


ขั้นที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาครูภาษาฝรั่งเศส
ดีเด่น

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๒.

ประกาศการสรรหาครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๓.

ยื่นแบบขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นต่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส/สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

ครูประจำการสังกัด สพฐ./สช. ยื่นต่อศูนย์พัฒนาฯ ครูประจำการสังกัดสถาบันอุดมศึกษา/ โรงเรียนสาธิต และครูนอกประจำการ ยื่นต่อสมาคม ฯ

 ๔.

ตรวจสอบคุณสมบัติครูภาษาฝรั่งเศสที่ยื่นแบบขอรับรางวัล

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ฯ /สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส ฯ

๕.

คัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสตามเกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่กำหนด

คณะกรรมการศูนย์การพัฒนา ฯ /คณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส ฯ

๖.

ส่งรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ฯ /สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส ฯ

๗.

ตรวจสอบและรวบรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสได้รับการคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส/สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  ๘.

คัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กำหนด

คณะอนุกรรมการคัดสรรผลงานครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

๙.

 

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภา

คณะอนุกรรมการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐาน วิชาชีพ

๑๐.

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
คุรุสภา

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๑๑.

พิจารณาอนุมัติให้เป็นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

คณะกรรมการคุรสภา

๑๒.

จัดทำและส่งประกาศผลการสรรหาครูภาษาฝรั่งเศส
ดีเด่น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๓.

จัดพิธีมอบรางวัลคุรุสภาให้แก่ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นในวันครู ๑๖ มกราคม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๔.

สรุปผลการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


๑๐. ประกาศ

(รอ Link ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕)

๑๑. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๓
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 55,217