รางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. วัตถุประสงค์

    ๑.๑ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู
    ๑.๒ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น
    ๑.๓ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
    ๑.๔ เพื่อเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม


๒. ประเภทรางวัล

    ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนเพื่อรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
    ๒.๑ ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น
    ๒.๒ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
    ๒.๓ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
    ๒.๔ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
    ๒.๕ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น
    ๒.๖ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
    ๒.๗ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
    ๒.๘ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
    ๒.๙ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
    ๒.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น


๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา

    การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นให้พิจารณาตามคุณสมบัติ ดังนี้
    ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
          ๓.๑.๑ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
          ๓.๑.๒ ทำการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเภทที่ส่ง
                    ผลงานเข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๒ ปี
          ๓.๑.๓ เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
          ๓.๑.๔ ไม่เคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นมาก่อน

    ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
          ๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
               (๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสาขาวิชาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
               (๒) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
                     หลากหลาย และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
               (๓) มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินไปใช้ใน
                     การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
          ๗.๒.๒ ผลงาน
               (๑) มีแผนการจัดการเรียนรู้ ๑ ภาคเรียน ที่ส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพซึ่งนำมาใช้จัดกิจกรรม
                     การเรียนรู้จนเกิดผลดีกับผู้เรียนมาแล้ว ไม่เกิน ๓ ปีย้อนหลัง และ
               (๒) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา และ/หรือมีผลงานนักเรียน
                     ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย มีผลการ
                     ประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอกด้านผู้เรียนในระดับดีมาก หรือ
               (๓) ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น ตำราแบบเรียน บทความ
                     ทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ


๔. วิธีดำเนินการ

ให้คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประกาศ
การเสนอรายชื่อครูผู้สอนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ให้คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการดังนี้
    ๔.๑  ติดประกาศรายชื่อ ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้มีการคัดค้านภายใน ๑๐ วันทำการ
    ๔.๒ ให้คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดิจารณาคำคัดค้านและประกาศผลการพิจารณาให้
           แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ วันทำการ โดยให้ดำเนินการดังนี้
          ๔.๒.๑ กรณีไม่มีการคัดค้าน ให้ส่งประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงาน
                    เลขาธิการคุรุสภา
          ๔.๒.๒ กรณีมีการคัดค้าน ให้นำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา หากเห็นชอบตามคำ
                    คัดค้านให้จัดทำประกาศยกการได้รับคัดเลือกของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ถูกคัดค้านและส่งประกาศ
                    รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและประกาศยกเลิกรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่เห็น
                    ชอบตามคำค้านให้ส่งประกาศไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
        

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบ

(รอ Link แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น)

๖. การเสนอผลงาน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา......

๗. การพิจารณาตัดสิน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตินำเสนอคณะอนุกรรมการยกย่องและส่งเสริมวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อจารณาเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สุด


๘. การมอบรางวัล

กำหนดมอบรางวัลในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม

๙. ขั้นตอนการดำเนินงาน


วันที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๒.

ประกาศเรื่องการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๓.

ยื่นแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นต่อคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดแล้วแต่กรณี

ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

๔.

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการระดับหน่วยงาน

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

๕.

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนด

คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการระดับหน่วยงาน

๖.

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการคัดเลือก ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรอการคัดค้านภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด

๗.

ส่งประกาศรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากรณีไม่มีการคัดค้านหากมีการคัดค้านให้เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหรือ หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา หากผ่านให้ส่งประกาศรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่ผ่านให้ยกเลิกรายชื่อในประกาศพร้อมแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการส่งประกาศให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ทำการ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด

๘.

ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๙.


พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภา

คณะอนุกรรมการรองรับ การดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๑๐.

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภา

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๑๑.

พิจารณาอนุมัติและให้ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น

คณะกรรมการคุรสภา

๑๒.

จัดทำและส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๓.

จัดพิธีมอบรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในวันครู ๑๖ มกราคม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/ หน่วยงานต้นสังกัด

๑๔.

สรุปผลการดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา/
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด

๑๐. ประกาศ

(รอ Link ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปะจำปี ๒๕๕๖)
   

๑๑. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๓
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 55,218