รางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

งานประกาศเกียรติคุณ ครูภาษาไทยดีเด่น

๑. วัตถุประสงค์

    ๑.๑ เพื่อเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย
    ๑.๒ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครูภาษาไทยที่ได้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น
    ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูรักษาคุณสมบัติและหน้าที่ของครูจนเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
    ๑.๔ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วประเทศ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม


๒. รางวัล

ครูภาษาไทยได้รับการประกาศเกียรติคุณเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นจากคุรุสภาปีละ ๕๐ คน

๓. คุณสมบัติของครูภาษาไทย

    ๓.๑ คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
        ๓.๑.๑ บุคลิกภาพดี ประกอบด้วย
            ๑) แต่งกายสุภาพ สะอาด เหมาะสมแก่กาลเทศะ
   
        ๒) ท่วงทีวาจาสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดภาษาไทยได้ชัดเจน
   
        ๓) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป
   
        ๔) มีความเชื่อมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง
        ๓.๑.๒ มนุษยสัมพันธ์และสัมพันธภาพในครอบครัว
   
        ๑) มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมในครอบครัวและต่อบุคคลทั่วไป
   
        ๒) ชี้นำสมาชิกในครอบครัวให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย อันเป็นภาษาประจำชาติ
   
        ๓) ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยตามระดับสติปัญญาในอันที่จะก่อให้เกิดความ
                 รื่นรมย์และเกิดการเรียนรู้เพื่อชีวิต
   
    ๓.๑.๓ ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
   
        ๑) เป็นผู้นำในการใช้ภาษาไทยตามโอกาสต่าง ๆ มีผลงานหรือโครงการที่ริเริ่มสร้างสรรค์และประสบผลสำเร็จ
   
        ๒) ร่วมมือกับชุมชนทำกิจกรรมทางภาษาไทยและอื่น ๆ เพื่อยังประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้อย่างดียิ่ง
   
        ๓) ผดุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
   
        ๔) เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปทั้งด้านความรู้และคุณธรรม
   
    ๓.๑.๔ ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น
   
        - ร่วมมือและประสานงานได้อย่างดียิ่งกับบุคคลทุกฝ่าย ทุกระดับทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นที่
              เกี่ยวข้อง
   
    ๓.๑.๕ ความเป็นผู้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
   
        - มีผลงานเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ สามารถนำมา
              ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างเหมาะสม
   
    ๓.๑.๖ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
            - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ได้ดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ชัด

    ๓.๒ คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะ
   
    ๓.๒.๑ วิธีการสอนภาษาไทย
   
        ๑) มีความรู้ภาษาไทยอย่างดี ถ่ายทอดความรู้ให้ศิษย์เข้าใจได้แจ่มแจ้งและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา
                ไทย
   
        ๒) เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จัดทำสื่อ
                 การเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ครบสมบูรณ์ตามหลักสูตร
   
        ๓) คิดค้นวิธีการสอนภาษาไทยอย่างได้ผลคุ้มค่า เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่น
   
        ๔) สร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ จูงใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย รักและเรียน
                 ภาษาไทยด้วยความชื่นชม
   
        ๕) มีวิธีวัดผลการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชา ครู อาจารย์ที่สอน
                 ภาษาไทยสามารถนำไปปรับใช้ได้
        ๓.๒.๒ ผลการสอนวิชาภาษาไทยที่ทำให้ศิษย์มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้
                 รายวิชาอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างดียิ่ง
   
        ๑) ศิษย์ที่สอนได้รับความรู้ สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทั้งการพูดการอ่าน และการเขียน
   
        ๒) ศิษย์นำผลการเรียนการใช้ภาษาไทยไปปรับใช้ในวงการอาชีพและชีวิตประจำวันในเชิงพัฒนาอย่างหลาก
                 หลาย เช่น นักประพันธ์ นักประพันธ์เพลง นักกลอน นักแสดง  นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
   
        ๓) ศิษย์สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สภาพปัญหาภาษาไทยที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และช่วย
                 เสริมสร้างแบบอย่างภาษาไทยที่ดีงามแก่สังคม
   
        ๔) ผลการสอนเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เพื่อนร่วมงานในสาขาอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
                 เรียนการสอนของตนเองได้
        ๓.๒.๓ ผลงานทางวิชาภาษาไทย
            - ผลงานที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อันเป็นประโยชน์แก่การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ได้แก่
               งานผลิตสื่อการสอน งานรวบรวมและเรียบเรียงเป็นเอกสาร ตำรา แบบเรียน งานเขียน บทความทางวิชาการ
               หรือเขียนบรรยายความรู้ภาษาไทยเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทุกประเภทเป็นที่ประจักษ์ สามารถกล่าวอ้างและ
               ถือเป็นแบบอย่างได้
        ๓.๒.๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
            - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางปรับปรุงการเรียนภาษาไทยของศิษย์ได้บรรลุผลอย่างยิ่ง
        ๓.๒.๕ ความเสียสละ
            - อุทิศเวลาให้งานสอนภาษาไทย เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์ต่อวิชาภาษาไทย


๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

    ๔.๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป
        ๔.๑.๑ เป็นครูหรืออาจารย์ประจำซึ่งสอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
                  ระดับอุดมศึกษา ทุกหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน
        ๔.๑.๒ สอนภาษาไทยตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เสนอ ฯ อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ออก
                  ประกาศการสรรหาเพื่อรับรางวัล
        ๔.๑.๓ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
        ๔.๑.๔ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนตาม
                  จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้
    ๔.๒ หลักเกณฑ์เฉพาะ
        ๔.๒.๑ แสวงหาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยอยู่เสมอ มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร
                  ภาษาไทยระดับโรงเรียนหรือระดับท้องถิ่น
        ๔.๒.๒ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่ศิษย์
        ๔.๒.๓ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยหรือสื่อการเรียนการสอนโดยมีผล
                  งานเป็นที่ประจักษ์และถือเป็นแบบอย่างได้
        ๔.๒.๔ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทุกด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป
        ๔.๒.๕ มีความรับผิดชอบอย่างสูงต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
        ๔.๒.๖  มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงานทุกระดับ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างราบรื่นทุกสถานการณ์


๕. เอกสารและหลักฐานประกอบ

(รอ Link แบบรายงานประวัติและผลงานของครูเสนอเพื่อรับการประเมินผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น)

๖. การเสนอผลงาน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรอกข้อมูลและรายงานตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศให้ครบถ้วนทุกข้อ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศ ประกอบด้วย
    ๖.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว คนละ ๒ รูป
    ๖.๒ แบบรายงานประวัติและผลงานของครูซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกข้อตามที่แนบท้ายประกาศ
    ๖.๓ รายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ
          ดังนี้
        ๖.๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เสนอรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุด จำนวนไม่เกิน ๒ เรื่อง
                 พร้อมผลงานและตัวอย่างผลงานของนักเรียน
        ๖.๓.๒ ระดับอุดมศึกษา เสนอรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุด จำนวนไม่เกิน ๒ เรื่อง ความยาวเรื่องละ ๑๐๐ หน้า
                 และผลงานทางวิชาการ วิจัย ตำรา หรือผลงานอื่นที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง


๗. การพิจารณาตัดสิน

คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นผู้ประเมินผลงานของครูภาษาไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด เสนอตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กำหนดในประกาศฯ นำเสนอคณะอนุกรรมการยกย่องและส่งเสริมวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อจารณาเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สุด


๘. การมอบรางวัล

กำหนดมอบรางวัลในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม

๙. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๒.

ประกาศสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๓.

ยื่นแบบรายงานประวัติและผลงานของครูเสนอเพื่อรับการประเมิน ผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นต่อคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

ครูภาษาไทยที่ประสงค์ จะเสนอผลงานเพื่อรับ การประเมินผลงาน

 ๔.

ตรวจสอบคุณสมบัติของครูภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

๕.

คัดเลือกครูภาษาไทยตามเกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่กำหนด

คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

๖.

ส่งรายชื่อครูภาษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

๗.

ตรวจสอบและรวบรายชื่อครูภาษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

     ๘.

ประเมินผลงานครูภาษาไทยตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กำหนด

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น

๙.

สรุปการประเมินสภาพเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น

๑๐.

 

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภา

คณะอนุกรรมการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐาน วิชาชีพ

๑๑.

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
คุรุสภา

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๑๒.

พิจารณาอนุมัติให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

คณะกรรมการคุรสภา

๑๓.

จัดทำและส่งประกาศผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๔.

จัดพิธีมอบรางวัลคุรุสภาให้แก่ครูภาษาไทยดีเด่นในวันครู ๑๖ มกราคม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๕.

สรุปผลการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทย
ดีเด่น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


๑๐. ประกาศ

(รอ Link ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)

๑๑. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๓    

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 55,215