รางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ
สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

งานประกาศเกียรติคุณผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

๑. วัตถุประสงค์

    ๑.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
    ๑.๒ เพื่อยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา
    ๑.๓ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
          การศึกษาทั่วไป

   

๒. ประเภทรางวัล

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ตามสัดส่วนที่กำหนดในแต่ละปี

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุรุสภา

    ๓.๑ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    ๓.๒ ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
           พ.ศ. ๒๕๔๖ และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี


๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

    ๔.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ ๙ ข้อ อย่างเคร่งครัด
    ๔.๒ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเด่นชัดเป็นพิเศษ (๑ ใน ๙ ข้อ)
    ๔.๓ ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี
    ๔.๔ ไม่มีกรณีถูกดำเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทิน
           ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว
    ๔.๕ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ที่
           คุรุสภากำหนด
    ๔.๖ ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบ

    ๕.๑ แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
           “คุรุสดุดี” (รอ Link)
    ๕.๒ แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
           “คุรุสดุดี” (รอ Link)


๖. วิธีดำเนินการ

การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ให้ใช้แบบประเมินและให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดในประกาศ

๗. การประกาศรายชื่อ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี

๘. การคัดค้านการเพิกถอน

    ๘.๑ การคัดค้าน ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านการเสนอรายชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อที่ประกาศ ให้ยื่นคำ
           คัดค้านภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อ ดังนี้
       
    ๘.๑.๑ การคัดค้านให้ทำเป็นหนังสือ ระบุสาเหตุของการคัดค้านว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อประพฤติ
                      ขัดกับหลักเกณฑ์การพิจารณาฯข้อใดอย่างใดในเขตพื้นที่การศึกษาให้ยื่นต่อประธาน
                      คณะกรรมการคัดเลือก หรือประธานคณะกรรมการคัดเลือกในหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
                      แต่กรณี
   
        ๘.๑.๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่งยงานต้นสังกัด พิจารณาคำคัดค้านและประกาศผล
                      การพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ
    ๘.๒ การเพิกถอน
              เมื่อปรากฎภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายฯ ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
           ที่กำหนด ให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด แจ้งให้สำนักงานเลขาการ
           คุรุสภาทราบทันที เพื่อดำเนินการเพิกถอนชื่อต่อไป


๙. การเสนอผลงาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตินำเสนอคณะอนุกรรมการยกย่องและส่งเสริมวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อจารณาเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป
มติคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สุด

 
 

๑๐. การพิจารณาตัดสิน

(รอ Link ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

๑๑. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มมูลนิธิและกองทุน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 55,216