รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัลคุรุสภา

๑. วัตถุประสงค์


    ๑.๑ เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่นเป็นแบบอย่างได้
    ๑.๒ เพื่อยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา
    ๑.๓ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
   

๒. ประเภทรางวัล


ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล ดังนี้
    ๒.๑ รางวัลคุรุสภา ประกอบด้วย เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลตามที่
มูลนิธิรางวัลคุรุสภาพิจารณากำหนดมีจำนวน ๙ รางวัล แบ่งตามตำแหน่ง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังนี้
        ๒.๑.๑ ครู                            จำนวน ๕ รางวัล
        ๒.๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน ๒ รางวัล
        ๒.๑.๓ ผู้บริหารการศึกษา        จำนวน ๑ รางวัล
        ๒.๑.๔ ศึกษานิเทศก์
              จำนวน ๑ รางวัล
   
    ๒.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภา และผ่าน
การประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง จะได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประกอบด้วย เข็ม “คุรุสภาสดุดี” เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๑๘ รางวัล แบ่งตามตำแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
        ๒.๒.๑ ครู
                            จำนวน ๑๐ รางวัล
        ๒.๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา
     จำนวน  ๔  รางวัล
        ๒.๒.๓ ผู้บริหารการศึกษา
        จำนวน  ๒  รางวัล
        ๒.๒.๔ ศึกษานิเทศก์
              จำนวน  รางวัล

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุรุสภา

    ๓.๑ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
          ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
    ๓.๒ ไม่เคยได้รับ “รางวัลคุรุสภา” ประเภทเดียวกันมาก่อน   
   
      

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา


   
๔.๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป
            ๔.๑.๑ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
            ๔.๑.๒ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
            ๔.๑.๓ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันออกประกาศ

    ๔.๒ หลักเกณฑ์เฉพาะ
        - 
ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
            ๔.๒.๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
                - มาตรฐานความรู้
                - มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
            ๔.๒.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                - มาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน ๑๒ ข้อ
                - มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๒ ข้อ
                - มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๑๒ ข้อ
                - มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๒ ข้อ
            ๔.๒.๓ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (มาตรฐานการปฏิบัติตน)
                - จรรยาบรรณต่อตนเอง
                - จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
                - จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
                - จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
                - จรรยาบรรณต่อสังคม


๕. เอกสารและหลักฐานประกอบ

       ๕.๑ แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
       ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 
       ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       ๕.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
       ๕.๕ สำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗ หรือสำเนาสมุดประวัติการเป็นครู

๖. การเสนอผลงาน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรอกข้อมูลและรายงานผลงานตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศ ให้ครบทุกข้อ โดยจัดทำ จำนวน ๒ เล่ม (ขนาด A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า)  เสนอตามผังขั้นตอนดำเนินการคัดเลือกที่แนบท้าย  ดังนี้
๖.๑  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ทั้งของรัฐและเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามข้อ  ๖.๑  เสนอให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่  ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗
๖.๒  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  สังกัดหน่วยงานตามข้อ  ๖.๒  เสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดของตน  ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗
๖.๓  ผู้บริหารการศึกษา ตามข้อ ๖.๓ เสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดของตน ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗
 

๗. การพิจารณาตัดสิน

      ๗.๑ คุรุสภาจะพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เหกลือ จำนวน ๒๗ คน ประกอบด้วย ครู จำนวน ๑๕ คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๖ คน ผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๓ คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓ คน และเดินทางไปประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อคัดเลือกระดับดีเด่นจำนวน ๙ คน เข้ารับรางวัลคุรุสภา
      ๗.๒ คุรุสภาจะประกาศผลภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ คำวินิจฉัยของคุรุสภาถือเป็นที่สุด

๘. การมอบรางวัล

กำหนดมอบรางวัลในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม

๙. ขั้นตอนการดำเนินงาน

         ๙.๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษา
ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์   ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ประเภทละ  ๑  คน  รวม  ๓  คน  ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ  พิจารณาคัดเลือกต่อไป  
 
        ๙.๒ หน่วยงานต้นสังกัด
ให้หน่วยงานต้นสังกัด  ประกอบด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  สถาบันการพลศึกษา  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (คัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร)  ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ประเภทละ  ๑  คน รวม  ๓  คน  (ยกเว้นหน่วยงานใดไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง)  ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาคัดเลือกต่อไป
 
        ๙.๓.  การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา   ดังนี้        
๙.๓.๑   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  คัดเลือกจำนวน  ๒  คน  
๙.๓.๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คัดเลือกจำนวน  ๕  คน  
  ๙.๓.๓ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  คัดเลือกจำนวน  ๒  คน  
๙.๓.๔  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  คัดเลือกจำนวน  ๒  คน  (เป็นผู้บริหารการศึกษาที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ได้)  
ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ  พิจารณาคัfเลือก
 

 ขั้นที่

กิจกรรม

 

ผู้รับผิดชอบ

๑.

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเกียรติคุณ      ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

คณะกรรมการคุรุสภา

๒.

ประกาศเรื่องการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา

๓.

ยื่นแบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภาต่อ   คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

๔.

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน    ต้นสังกัด

๕.

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา     ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามเกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่กำหนด

คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

๖.

ส่งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละประเภทไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสรุปผลการดำเนินงาน

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

๗.

ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๘.

กำหนดหลักเกณฑ์และคัดสรรผลงานเพื่อประเมินสภาพจริงตามจำนวนที่กำหนด

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

๙.

ประเมินสภาพจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

คณะอนุกรรมการคัดเลือกประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

๑๐.

สรุปการประเมินสภาพจริงเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

คณะอนุกรรมการคัดเลือกประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

๑๑.

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภา

คณะอนุกรรมการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๑๒.

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภา

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

๑๓.

พิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา

คณะกรรมการคุรสภา

๑๔.

จัดทำและส่งประกาศผลผู้ได้รับรางวัลคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๕.

จัดพิธีมอบรางวัลคุรุสภาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในวันครู ๑๖ มกราคม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๑๖.

สรุปผลการดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

๑๐. ประกาศ

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๑. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มมูลนิธิและกองทุน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 57,229