รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

เกณฑ์การพิจารณา


หลักเกณฑ์ทั่วไป


      ๑. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
      ๒. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖    
      ๓. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันออกประกาศ

 

หลักเกณฑ์เฉพาะ


ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย

     ๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
            - มาตรฐานความรู้
            - มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
     ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
            - มาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน ๑๒ ข้อ
            - มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๒ ข้อ
            - มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๑๒ ข้อ
            - มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๒ ข้อ
     ๓. 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (มาตรฐานการปฏิบัติตน)
            - จรรยาบรรณต่อตนเอง
            - จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
            - จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
            - จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
            - จรรยาบรรณต่อสังคม 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 55,483