รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

วิธีดำเนินการ

๑.  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์   ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ประเภทละ  ๑  คน  รวม  ๓  คน  ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ  พิจารณาคัดเลือกต่อไป  

๒.  หน่วยงานต้นสังกัด

ให้หน่วยงานต้นสังกัด  ประกอบด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  สถาบันการพลศึกษา  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (คัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร)  ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ประเภทละ  ๑  คน  รวม  ๓  คน  (ยกเว้นหน่วยงานใดไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง)  ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาคัดเลือกต่อไป

๓.  การพิจารณาคัดเลือก ผู้บริหารการศึกษา   ดังนี้    

๓.๑   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  คัดเลือกจำนวน  ๒  คน  

๓.๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คัดเลือกจำนวน  ๕  คน  

  ๓.๓ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  คัดเลือกจำนวน  ๒  คน  

๓.๔  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  คัดเลือกจำนวน  ๒  คน  (เป็นผู้บริหารการศึกษาที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ได้)  

ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ  พิจารณาคัดเลือก

ขั้นที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ


๑.

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

คณะกรรมการคุรุสภา


๒.

ประกาศเรื่องการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชา ชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา


๓.

ยื่นแบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภาต่อคุรุสภาขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก


๔.

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด


๕.

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามเกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนที่กำหนด

คณะกรรมการคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด


๖.

ส่งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละประเภทไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสรุปผลการดำเนินงาน

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด


๗.

ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา/ หน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


๘.

กำหนดหลักเกณฑ์และคัดสรรผลงานเพื่อประเมินสภาพจริงตามจำนวนที่กำหนด

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา


๙.

ประเมินสภาพจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

คณะอนุกรรมการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา


๑๐.

สรุปการประเมินสภาพจริงเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

คณะอนุกรรมการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา


๑๑.

 

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภา

คณะอนุกรรมการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ


๑๒.

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภา

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ


๑๓.

พิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา

คณะกรรมการคุรสภา


๑๔.

จัดทำและส่งประกาศผลผู้ได้รับรางวัลคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


๑๕.

จัดพิธีมอบรางวัลคุรุสภาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในวันครู ๑๖ มกราคม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


๑๖.

สรุปผลการดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 57,233