รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

การเสนอผลงาน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรอกข้อมูลและรายงานผลงานตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้  ให้ครบทุกข้อ โดยจัดทำจำนวน  ๒  เล่ม  (ขนาดกระดาษ  A4  ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน  ๑๐๐  หน้า) เสนอตามผังขั้นตอนดำเนินการคัดเลือกที่แนบท้าย  ดังนี้
๑.  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ทั้งของรัฐและเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามข้อ  ๖.๑  เสนอให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่  ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗
๒.  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์  สังกัดหน่วยงานตามข้อ  ๖.๒  เสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดของตน  ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗
๓.  ผู้บริหารการศึกษา ตามข้อ ๖.๓ เสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดของตน ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 57,231