รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

มูลนิธิรางวัลคุรุสภาดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลคุรุสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และตำแหน่งอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร ทั้งนี้กรรมการมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลคุรุสภาชุดปัจจุบัน จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายชื่อคณะกรรมกรรมการมูลนิธิรางวัลคุรุสภา 
๑. นายจักรพรรดิ   วะทา           ประธานกรรมการ
๒. นายองค์กร   อมรสิรินันท์ รองประธานกรรมการ
๓. นายเสถียร   สภาพงศ์ กรรมการ
๔. นายอดิเรก    รัตนธัญญา กรรมการ
๕. นายอารักษ์   สังหิตกุล กรรมการ
๖. นายสำเริง   นิลประดิษฐ์ กรรมการ
๗. นายดุษฎี    จุลชาต กรรมการ
๘. นายอำพร   ภักดีชาติ กรรมการ
๙. นายยุทธชัย   อุตมา กรรมการ
๑๐. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการ
๑๑. นายดิเรก   พรสีมา กรรมการ
๑๒. นายบรรจง   อภิรติกุล กรรมการ
๑๓. นายจรูญ   มิลินทร์ กรรมการ
๑๔. นายบุญส่ง   นาวารักษ์ กรรมการและเหรัญญิก
๑๕. นางวิลาวัลย์   มาคุ้ม กรรมการและเลขานุการ
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 57,226