รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

ประวัติความเป็นมา

คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๓ โดยนายสมศักดิ์ พงศ์พูนลาภ กรรมการอำนวยการคุรุสภา เสนอโครงการให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น และแต่งตั้งนายธนู แสวงศักดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการสรรหาครูดีเด่น และแต่งตั้งนายชงค์ วงษ์ขันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการจัดหาเงินรางวัลและเงินทุนเพื่อก่อตั้งมูลนิธิฯ กับให้ประธานอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ ไปพิจารณาบุคคลเป้นอนุกรรมการร่วมคณะตามสมควร เสนอประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาแต่งตั้งแล้วเสนอคณะกรรมกรรมการอำนวยการคุรุสภาเพื่อทราบ โดยประธานอำนวยการคุรุสภาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหารเงินรางวัลและเงินทุนเพื่อก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุุรุสภาแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ และคณะอนุกรรมการสรรหาครูดีเด่น เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๔

คณะอนุกรรมการจัดหาเงินรางวัลและเงินทุนเพื่อก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาได้มอบให้อนุกรรมการ ๔ คน ประกอบด้วย นายชงค์ วงษ์ขันธ์ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ จำนวน ๓ คน คือ นายธนู แสวงศักดิ์ นายเสมอ นาคพงศ์ และนายทินกร ปรีชพันธุ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภา เพื่อยื่นขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาต่อสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ และสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติได้อนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เลขอนุญาตที่ ต. ๓๘๗/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๕ และมูลนิธิรางวัลคุรุสภา ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๖ โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 57,224