จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ


                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย นาหมื่น เวียงสา สันติสุข และภูเพียง จังหวัดน่าน โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นผู้อำนวยการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายมงคล  หมวกพิกุล
ผอ.สพป. สพป.
2. นายปราโมย์   ใจสุดา
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายณัฐวุฒิ  หลวงขันธุ์ กรรมการ สพป.
4. นางลักขณา  เชาว์โพธิ์ทอง กรรมการ สพป.
5. นายอนันต์  สายสูง กรรมการ สพป.
6. นายศักดิ์ชาย  รินนาศักดิ์ กรรมการ สพป.
7. นางชุติมา  ก้อนสมบัติ กรรมการ สพม.
8. นายถนอม  ศักดาศรี กรรมการ สพป.
9. นางสุภลักษณ์  ไชยสถาน กรรมการ สช.
10. นายราเชนทร์  กาบคำ กรรมการ สอศ.
11. นายอธิญณัฏฐ์  ธนะแพทย์ กรรมการ กศน.
12. นายจริน  แก้วอินแสง กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางจุฑามาศ  วีระพิเชฏฐ์ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายประยูร  เวชมะโน เลขานุการ สพป.
15. นางสุกัญญา  ฟ้าสาร เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,710