คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พระพรหม ลานสกา และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายไพบูลย์  พงศ์ทัศนา ผอ.สพป. สพป.
2. นายสมบูรณ์  ไกรแก้ว อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสมมาส  เหรียญไกร กรรมการ สพป.
4. นายจรัญ  วิฑูรย์พันธ์  กรรมการ สพป.
5. นางชอ้อน  วงศ์เล็ก กรรมการ สพป.
6. นายศิลปวิทย์  ธานีรัตน์ กรรมการ สพป.
7. นายปณิธาน  ณ นคร กรรมการ สพม.
8. นางกิตติกร  คัมภีรปรีชา กรรมการ สพป.
9. นายประสิทธิ์  วงศ์พิศาล กรรมการ สช.
10. นายสุรศักดิ์  รอดสุวรรณน้อย กรรมการ สอศ.
11. นางอุไรวรรณ  อินทยารัตน์  กรรมการ กศน.
12. นายสุรินทร์  ธนาวุฒิ  กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายวิรัตน์  สกุณา เลขานุการ สพป.
14.  นางสาวสิริกานต์  ผิวผ่อง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 196