ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ


ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประสงค์ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรอกแบบคำขอและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

     1. แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (คส.05)
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกินหกเดือน จำนวน 1 รูป
     4. หลักฐานอื่น (ถ้ามี)


การยื่นแบบคำขอ

ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อาคาร 1 ชั้น 1) ถนนนครราชสีมา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

การชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ชำระเป็นเงินสด ฉบับละ 300 บาท

ดาวน์โหลด

แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (คส.05) 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 780
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,238,032