ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ
     1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)
     1.2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)
     1.3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)
     1.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40)

2. แบบคำขอต่ออายุฯ
     2.1 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (คส.02)
     2.2 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10)
     2.3 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถาน ศึกษา(คส.02.20)
     2.4 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการ ศึกษา(คส.02.30)
     2.5 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.02.40)

3. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
     3.1 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04)

4. แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตฯ
    
4.1 แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต (คส.03)

5. แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
     5.1 ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากทางสถานศึกษา
     5.2 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.09.10)
     5.3 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.09.20)
     5.4 เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. แบบฟอร์มการชำระเงิน
     6.1 แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
     6.2 แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านไปรษณีย์ (Pay at Post)

7. แบบฟอร์มอื่นๆ
     7.1 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (คส.05)
     7.2 แบบฟอร์มการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต (คส.06)
     7.3 แบบฟอร์มคำขอใบแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.07)
     7.4 แบบคำขอบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา (คส.08)
     7.5 ตัวอย่างหนังสือนำส่งรายงานผลการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
     7.6 แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
     7.7 แบบบันทึกถ้อยคำ (กรณีใบประกอบวิชาชีพสูญหาย ใช้แทนใบแจ้งความ)
     7.8 แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู
     7.9 หนังสือรับรองการจ้าง 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 56
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,521,909