ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KSP License
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
KSP Renew
kspbundit
 

KSP Bundit

     เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พัฒนาระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง (KSP BUNDIT) เพื่อพัฒนาการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง โดยจะเริ่มใช้กับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา

     ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครูได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปที่คุรุสภาส่วนกลาง โดยสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางสถาบันการศึกษา รวมทั้ง เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสามารถตรวจสอบข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครูได้อย่างถูกต้อง

     ระบบ KSP BUNDIT ที่คุรุสภาพัฒนาขึ้นนี้ เป็นการประสานความร่วมมือ และจัดทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างคุรุสภาและสถาบันผลิตครูที่ได้รับการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา โดยให้สถาบันผลิตครูใช้บันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และจัดส่งแฟ้มข้อมูลดังกล่าวให้คุรุสภาด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

     1. จัดระบบการส่งผ่านข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     2. จัดส่งข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางสถาบันการศึกษา
     3. จัดระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อการสืบค้นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
         ประกอบวิชาชีพ
     4. จัดระบบให้บริการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     ขณะนี้มีสถาบันผลิตครูให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีทางการศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 94 สถาบัน โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ระหว่างคุรุสภา โดยเลขาธิการคุรุสภา กับมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี หรือคณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันอังคารที่  22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการในการขอขึ้นทะเบียนระบบใบอนุญาตฯ ผ่านโปรแกรม KSP BUNDIT ของสถาบันผลิตครู มีดังนี้

     1.    บันทึกข้อมูลในโปรแกรม KSP BUNDIT  
     2.    อัฟโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรม KSP BUNDIT หรือที่
http://upload.ksp.or.th/kspbundit/
     3.    พิมพ์บัญชีรายชื่อ  พิมพ์หนังสือนำส่ง และพิมพ์แบบคำขอ จากโปรแกรม KSP BUNDIT
     4.    รวบรวมจัดส่งเอกสารแบบคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามแบบคำขอและหลักฐานการชำระเงินค่า
            ธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ให้คุรุสภา ด้วยยื่นด้วยตนเอง และจัดส่งทางไปรษณีย์
     5.    การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ผ่านเคาน์เตอร์ใบอนุญาต ไปรษณีย์ Pay at Post และธนาคารกรุงไทย
     6.    ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ จากเว็บไซต์คุรุสภา
www.ksp.or.th

     จากนี้ไปผู้สำเร็จปริญญาทางการศึกษาจาก 94 สถาบันผลิตครูที่ได้ร่วมทำ MOU การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ที่คุรุสภาพัฒนาขึ้น สามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องเดินทางมายื่นด้วยตนเองที่คุรุสภา แต่สามารถยื่นและรอรับใบอนุญาตได้ที่สถาบันผลิตครูที่สำเร็จการศึกษา

     นับเป็นการบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถเข้าถึงการให้บริการของคุรุสภาด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันผลิตครู จำนวน 94 สถาบัน ที่ได้ร่วมทำ MOU การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม KSP Bundit >>> คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะ KSP Bundit >>> คลิกที่นี่ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 59
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,482,027