หอสมุดคุรุสภา
KHURUSAPHA LIBRARY
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

คุรุสภา

 
16 มกราคมวันครูของทุกปี
สถาบันคุรุพัฒนา
การรับรองปริญญา
วารสารวิทยาจารย์
ติดต่อคุรุสภา ในศึกษาธิการจังหวัด
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ดาวโหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลด
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สื่อสารสนเทศกราฟิก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติ
TK park
ทรูปลูกปัญญา - Trueplookpanya.com
Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
ThaiLIS - Thai Library Integrated System
 

1. คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

8. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

14. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

15. สำนักวิชาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

16. วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา

17. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

18. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

19. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

20. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 184,324