คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสายัณห์  ผาน้อย ผอ.สพป. สพป.
2. นายเพิ่ม  หลวงแก้ว อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายดุสิต  ศรีดี กรรมการ สพป.
4. นายจินดา  ป้องซ้าย กรรมการ สพป.
5. นายศักดา  เชาวน์พานิช กรรมการ สพป.
6. นายบัวเรียน  อโรคยนันท์ กรรมการ สพป.
7. นายวีระเดช  ซาตา กรรมการ สพป.
8. นายรังสฤษฎ์  โยมศรีเคน กรรมการ สพป.
9. นางจุฑาทิพย์  ชาญประเสริฐ กรรมการ สช.
10. นายประสิทธิ์  สิทธิวิบูลย์ชัย กรรมการ สอศ.
11. นายโกศัลย์  ตั้งใจ กรรมการ กศน.
12. นายปิยะชัย  ตุ่ยสิมา กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายคมเดช  สีหาฤทธิ์ กรรมการ สกอ.
14. นายกฤษณ์  ศรีสุภะ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวเกศินี  นาชัยเวียง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 308